דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​מתכננים

 

רמות תהליך התכנון המערכתי

 • תוכנית מערכתית של מערכת החינוך – התר"ש (תכנית הרב שנתית).  

 • תוכניות עבודה ברמת יחידות מטה ומחוזות.

 • תוכניות עבודה של רשויות מקומיות – תהליך אשר החל בשנתיים האחרונות ומעצב מחדש את ההובלה המשותפת של המשרד והרשויות.

 • תוכניות עבודה של מוסדות החינוך – תוכנית המערכתית של המשרד מתרגמת את מדיניותה למוסדות החינוך (המתנ"ה), תוך שמירה על עקרון הדיפרנציאליות והבחירה. המתנ"ה מורכבת מ-4 פרקים מרכזיים של יעדים, משאבים, הון אנושי ושגרות.


רמות התכנון במערכת החינוך

תכנון ביחידות משרד החינוך - מטה ומחוזות

​​התכנית הרב שנתית היא מסמך אב המתכלל את התכנון האסטרטגי של מערכת החינוך. התכנית הרב שנתית מכוונת להשגת מטרות, יעדים ומדדי תוצאה. הדרך להשגת כל מדד תוצאה ע"י המטה והמחוזות מוצגת על ידי משימות אסטרטגיות ומדדי תפוקה.

העקרונות על בסיסם גובשה התכנית האסטרטגית:

 1. חשיבה תוצאתית
 2. מיקוד מדיניות
 3. שיתוף ורישות
 4. סינכרון אפקי ואנכי
 5. התבססות על נתונים
 6. המשכיות

 

אחת לשנה, משרד ראש הממשלה מבצע בקרה על ביצוע תכניות העבודה של משרדי הממשלה השונים. במסגרת אותה בקרה, כלל המשרדים מדווחים על רמת הביצוע של מדדי התפוקה והתוצאה השונים, בהתאם לאלה שפורסמו בספר תכניות העבודה הממשלתי. אגף תכנון מדיניות אמון על הכנת הדו"ח והגשתו למשרד ראש הממשלה. בקישור רצ"ב ניתן לצפות בדוחות הבקרה של כלל המשרדים, וביניהם גם של משרד החינוך.

 

תכנון ברשויות המקומיות

​חוק החינוך מטיל אחריות משותפת לחינוך על המדינה והרשויות המקומיות. עם זאת, החוק לא מבהיר את משמעות האחריות המשותפת וכיצד היא באה לידי ביטוי בחלוקת האחריות בין המשרד לרשויות המקומיות.

אנחנו יודעים ששיתוף הפעולה בין הגורמים מאפשר שילוב של עוצמות, זוויות מבט מגוונות, לגיטימציה רחבה למהלכי שינוי, ניצול גבוה יותר של משאבים משותפים וגמישות עם יכולת הסתגלות לשינויים ואירועים בלתי צפויים.

על כן, בהחלטת המנכ"ל התנענו מהלך ארצי בו משרד החינוך והרשויות המקומיות מנהלות במשותף תהליך לכתיבת תוכנית עבודה רשותית, בהן מגוייסים כלל השותפים החינוכיים לשולחן אחד בו מנתחים את המגמות והנתונים היישובים, מחלצים את האתגרים האסטרטגיים היישובים וקובעים את הפעולות המרכזיות להתמודדות איתם. 

מדריך לתכנון הרשותי

לחלוקת הרשויות, לפי פעימות ארציות, שנועדו לדרג את הכניסה לתהליך

טבלאות ניתוח מגמות ברשויות

דפי עבודה לניתוח מגמות

באר טוביה

תכנון במוסדות חינוך

התמונה החינוכית היא כלי עבודה בידי מנהל בית הספר וצוותו, הפורסת בפניהם תמונה רחבה של העשייה הבית ספרית ומאפשרת קביעת יעדים לחיזוק, לשינוי ולשיפור.

התמונה החינוכית מתייחסת לבתי הספר התיכוניים ומציגה מבט רחב ומקיף על העשייה החינוכית המשלבת בין ערכים, תרומה לקהילה והישגים לימודיים. לראשונה, הישגי בתי הספר משקפים גם מעורבות חברתית, נשירה ממוסדות חינוך, שמירה על טוהר בחינות, קירבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים ועוד. בעבר המדידה התייחסה לשיעור הזכאות לבגרות בלבד, דבר אשר יצר רושם מוטעה שהזכאות לבגרות היא חזות הכל – בעוד שעשייה חינוכית, ערכית ומשמעותית חשובה לא פחות.
התמונה החינוכית נשלחת לכל מנהלי בית הספר ומנהלי מחלקת חינוך ברשויות המקומיות במהלך הקיץ.

 את נתוני התמונה החינוכית ונתונים נוספים אודות תקציב ניתן למצוא במערכת השקיפות בחינוך.

המתנ"ה (מערכת תכנון, ניהול והיערכות) מתכללת את התכנית הרב שנתית והדגשים המרכזיים של משרד החינוך למוסדות החינוך.

במתנ"ה ארבעה חלקים מרכזיים:

 1. מדריך למתכנן: מדריך למנהלי בתי הספר המנחה אותם בגיבוש תכנית העבודה הבית ספרית ומנגיש להם כלי חשיבה לתהליך התכנון.
 2. יעדים בית ספריים: 15 יעדים הנתונים כולם לבחירת המנהל. מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי מקיימים תהליך לבחירת היעדים המרכזיים הנדרשים לקידום בבית הספר שלהם. על כל אחד מהיעדים המתנ"ה מפרטת שורה של פעולות וכלים שיכולים לסייע לבתי הספר לקדם את היעד וכן תוצאות ואינדיקטורים לכך שהיעד מתקדם. 15 היעדים לבתי הספר נגזרים מתוך 5 המטרות האסטרטגיות של מערכת החינוך.
 3. משאבים: המתנ"ה מנגישה לבתי הספר את מגוון המשאבים העומדים לרשותם על מנת לקדם כל אחד מהיעדים. לצד משאבי השעות, ניתן למצוא תכניות שונות, משאבים לפיתוח ההון האנושי ומרחבי האוטונומיה העומדים לרשות בית הספר שמטרתן קידום יעדיו.
 4. שגרות: שגרות המחייבות את כלל בתי הספר כחלק מהפעילות היומיומית שלהם. בין היתר, ועדה מלווה, תכנית התקשוב, בטיחות וכיוב'.

המתנ"ה נכתבה ע"י צוות אינטגרטיבי הכולל נציגי כלל יחידות המטה הרלוונטיות. המתנ"ה מבקשת לשקף  מסר אחיד של המשרד. לצד זאת, המתנ"ה מבקשת לשקף למנהלי בתי הספר את מרחבי האוטונומיה שלהם, הן בבחירת היעדים והן בהיבטים אחרים. התפיסה העומדת בבסיס המתנ"ה היא שמשרד החינוך מגדיר את ה"מה" (יעדים ותוצאות) ובתי הספר ימצאו את הדרך הטובה ביותר להשיג אותם ("איך").


​פורום ממוני תכנון

כדי לנהל את מעגל התכנון באופן אפקטיבי ייסדנו פורום מקצועי לנושא תכנון במשרד החינוך. לצורך חיזוק האינטגרציה והמקצועיות של תהליך התכנון במשרד, נבחרו 30 ממוני תכנון יחידתיים מכלל המינהלים והמחוזות במשרד.

ממונים אלו עוברים הכשרה אינטנסיבית ומלווים על-ידי צוות אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון, ומהווים שותפים מרכזיים לתהליך התכנון ובניית התוכנית האסטרטגית. הפורום נפגש אחת לכמה שבועות לצורך הכשרה במתודולוגיית התכנון, למידת עמיתים וחיזוק שיתופי הפעולה והסנכרון במערכת.