דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

נתוני השכלה

דרגות השכלה

​​​​​​​​דרגת השכלה מהווה קריטריון לחישוב השכר של עובד ההוראה בהתאם להשכלה שרכש. בדף זה מפורטות דרגות ההשכלה כפי שמעודכנות במערכות המשרד.​חישוב דרגת ההשכלה, מתבצע על פי תנאיי העסקה של עובד ה​הוראה ותלוי במעסיק, בעלות או מדינה וברפורמות אליהן שייך עובד ההוראה.​​אופן חישו​ב הדרגהעובדי מדינה השייכים לרפורמת אופק חדש ומעוניינים לקבל הסבר על אופן חישוב הדרגה שלהם, מוזמנים להיכנס למבנה השכר החדש שפורסם באתר אופק חדש של משרד החינוך. עובדי בעלות ה​שייכים לרפורמת אופק חדש ומעוניינים לקבל הסבר על אופן חישוב הדרגה שלהם, מוזמנים ל​היכנס לחוזר העסקת עובד הוראה עובדי בעלויות.עובדי הוראה השייכים לרפורמת עוז לתמורה יכולים לקבל הסבר ​על תוספת דרגות קידום באתר עוז לתמורה.​
11/01/2016 | פורטל עובדי הוראה
11/01/2016 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

הסמכה, תעודות

​בדף זה ניתן לצפות ברישיון ההוראה וב​תעודות המעודכנות לכם במערכות המשרד. רצוי לבדוק שאכן כל התעודות ​מעודכנות במערכת. הסמכת מורים ור​שיון הוראה​ קבוע לכלל עובדי ההוראה​​​​​​​​​מורים שאין בידיהם רשיונות לעיסוק בהוראה ויש ברשותם כתבי חיוב (גננות ומורים בחינוך הקדם יסודי והיסודי) או כתבי היתר לקבלת רשיון הוראה קבוע (מורים בחט"ב או בחינוך העל יסודי), יפנו לקבלת מידע ​על חובותיהם הלימודיים אל הפיקוח על הסמכת מורים באגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה. המידע כולל נושאים אלה: מוסדות ומסגרות בהם ניתן ללמוד את המקצועות המפורטים בכתבי החיוב או ההיתר, תכנים סילבוס והיקפי שעות בכל מקצוע, לוחות זמנים, עלויות ושכר לימוד וכו'. ​שימו לב:​ניתן ללמוד מקצוע בכתב החיוב או ההיתר רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח על הסמכת עובדי הוראה. מורה שלמד בעבר מקצוע המפורט בכתב החיוב או ההיתר, ישלח אישור לימודים לפקח כדי לבדוק אפשרות לקבלת פטור. בכל פניה למפקח יש להציג את כתב החיוב או ההיתר.​ תעודות ה​​וראה מחו"למורים מוסמכים מחו"ל צריכים לפנות לגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל​ ע"מ להוציא תעודת הוראה. לבקשה יש לצרף אישורי השכלה מתורגמים ע"י נוטריון.​​מורה מוסמך מחוץ-לארץ, הוא בוגר מוסד מוכר תלת-שנתי להכשרת מורים, ובעל תעודת בגרות או תעודה המעידה על סיום לימודיו בבית-ספר תיכון, (בתנאי שהלימודים הפדגוגיים התקיימו לאחר גמר בית-הספר התיכון). פרטים ומידע מקיף בנושא ניתן למצוא בדף קליטת עולים חדשים להוראה. ​
14/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
14/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

רישיונות

כל עובד הוראה חייב ברישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה על מנת להיות מועסק במערכת החינוך. ​​​​​​​​​לפירוט סוגי הרישיונות ולמידע נוסף יש ללחוץ על 'להמשך קריאה'סוגי הרישיונות הקיימים:רישיון לעיסוק בהוראהרישיון הוראה קבוערישיון זמני לייעוץ חינוכי רישיון קבוע לייעוץ חינוכירישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)רישיון לעיסוק בהוראהרישיון לעיסוק בהוראה מתיר לבעליו לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן ועד חינוך על יסודי.רישיון לעיסוק בהוראה מוענק לעובדי הוראה שעומדים בכל הקריטריונים הבאים:בעל תואר אקדמי מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית לחינוך המוכרת על ידי המל"ג, או אישור שקילה של תואר אקדמי מאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוךבעל תעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה בארץ, המוכרת על ידי משרד החינוךאישור עמידה בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות-סטאז'אישור סיום לימודים בסדנת התמחות- סטאז'לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה בצירוף המסמכים הנ"ל ולשלוח לגב' אריאלה ברק בכתובת:משרד החינוך אגף בכיר לכוח אדם בהוראה תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכהרישיונות הוראהרחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומיםירושלים 91911 רישיון הוראה קבוע  רישיון הוראה קבוע מוענק לעובדי הוראה בחינוך העל היסודי, אשר החלו את לימודיהם בשנים שלפני החלת חובת ההתמחות בהוראה- סטאז', דהיינו, לפני שנת הלימודים תשנ"ז.רישיון הוראה קבוע לנתיב הטכנולוגי יאושר לעובדי הוראה המועסקים בפועל, בהתאם למקצוע שאליו הוכשרו .לקבלת רישיון הוראה קבוע יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון הוראה קבוע  בנתיב העיוני/טכנולוגי, בהתאם להשכלתו של עובד ההוראה. את הטופס הנ"ל בצירוף תעודות המעידות על השכלה, חתומות ומאושרות כנאמן למקור, כמפורט על גבי הטופס יש לשלוח לגב' אריאלה ברק  בכתובת:משרד החינוךאגף בכיר לכוח אדם בהוראהתחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכהרישיונות הוראה         רחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומיםירושלים 91911 רישיון זמני לייעוץ חינוכירישיון זמני לייעוץ חינוכי מאושר לשנתיים הראשונות של עבודה בייעוץ חינוכי.רישיון זמני לייעוץ חינוכי מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים:בעל תואר שני בייעוץ חינוכי, או לחילופין אישור המעיד על לימודים לשנה שנייה לתואר שני בייעוץ חינוכי כתלמיד/ה מן המנייןתעודת הוראה / רישיון הוראה קבוע / רישיון לעיסוק בהוראה לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון זמני לייעוץ חינוכי. חלק א' ימולא ע"י היועץ החינוכי, חלק ב' ימולא ע"י מנהל/ת בית הספר וחלק ג' ימולא על ידי המפקחים על היועצים במשרד החינוך. את הטופס בצירוף המסמכים הנ"ל יש לשלוח לגב' אריאלה ברק  בכתובת:משרד החינוך אגף בכיר לכוח אדם בהוראהתחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכהרישיונות הוראהרחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומיםירושלים 91911 רישיון קבוע לייעוץ חינוכירישיון קבוע לייעוץ חינוכי מאושר ליועץ חינוכי בעל ותק של שנתיים מלאות לפחות בייעוץ חינוכי.רישיון קבוע  לייעוץ חינוכי מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים:בעל תואר שני בייעוץ חינוכיתעודת הוראה / רישיון הוראה קבוע / רישיון לעיסוק בהוראה לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון קבוע לייעוץ חינוכי. חלק א' ימולא ע"י היועץ החינוכי, חלק ב' ימולא ע"י מנהל/ת בית הספר וחלק ג' ימולא על ידי המפקחים על היועצים במשרד החינוך. את הטופס בצירוף המסמכים הנ"ל יש לשלוח לגב' אריאלה ברק בכתובת:משרד החינוך אגף בכיר לכוח אדם בהוראהתחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכהרישיונות הוראהרחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומיםירושלים 91911 רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) הוא שמתיר לבעליו לעסוק במקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן ועד חינוך על יסודי.רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים, בהתאם לתחום הכשרתם:תואר אקדמי מוכר ומאושר על ידי המל"ג, או תואר מחו"ל המאושר על ידי משרד החינוך בתחום מקצועות הבריאותתעודת מקצוע ממשרד הבריאות במקצועות פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת וריפוי בעיסוק תואר ראשון ותעודת טיפול באמנויות / תואר שני בתחום הטיפול באמצעות אמנויותאישור סיום לימודים של קורס התאמה לעו"ה ממקצועות הבריאות מהמכללה, בצירוף גיליון ציונים עם ציון ממוצע של לפחות 75חוות דעת של המנהל והמפקח לחינוך מיוחדאישור סיום קורס בלשון עברית לבעלי תואר מחו"ללקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) בצירוף המסמכים הנ"ל ולשלוח לגב' אריאלה ברק בכתובת:משרד החינוך אגף בכיר לכוח אדם בהוראהתחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכהרישיונות הוראהרחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומיםירושלים 91911 
22/11/2016 | פורטל עובדי הוראה
22/11/2016 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

קורסי פיתוח מקצועי - השתלמויות

​​​​תהליך ההתפתחות המקצועית של עובד ההוראה מתבסס על צרכיו, מאפייני עבודתו במוסד החינוכי ועל נושאים שונים שנלמדו מחוץ למוסד החינוכי.  בדף זה יכול עובד ההוראה לראות את קורסי הפיתוח המקצועי אליהם נרשם, קורסים בהם השתתף והציונים שהשיג בהם,​ בנוסף ניתן לראות האם קורסים אלו הוכרו לו לגמולים.
14/01/2015 | פורטל עובדי הוראה
14/01/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

גמולי השתלמות

​​​​​​​​גמול השתלמות מהווה הטבה בשכר, שמטרתה לקדם את עובד ההוראה באמצעות רכישת ידע והרחבת אופקיו ולתגמל אותו באותה העת. לפירוט גמולי ההשתלמות והתנאים להוצאתם​, יש ללחוץ על "המשך קריאה"קורסים מוכרים לגמול השתלמות על מנת שהקורסים וההשתלמויות יוכרו לצורך גמול צריכים להתקיים התנאים הבאים: ​המוסד בו מתקיים מסלול הלימוד הוא מוסד מוכר על ידי משרד החינוך​מסלול הלימוד​ - מוכר לגמול השתלמות במידה וישנה אי וודאות בנוגע לזכאות לגמול עבור קורס מסוים, יש להיוועץ במחלקה להשתלמויות לעובדי ההוראה לפני תחילת תהליך הרישום לקורס.גמולי השתלמות בעד פרסומיםגמולי השתלמות בעד פרסומים ניתנים לעובדי הוראה המלמדים בפועל ובעלי תעודת הוראה המסמיכה אותם לרובד חינוכי כלשהו. לקבלת גמולי השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות, בימוי והפקות בתיאטרון, יצירות בתחום התנועה, המחול והספורט יש לצרף לפי העניין: ​אישור מהמוזיאון המפרט את שמות היצירות ואת מועדי הצגתן ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.תצלום של היצירות, שמות היצירות ומועדי הצגתן ואישור של המוסד או הגלריה שבהם הוצגו היצירות ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.תצלום של היצירה או התוכנית הכתובה ומסמך הזמנה ואישור לביצוע ו/או קלטת וידיאו.גמולי השתלמות בעד פרסומים במגזר החרדיגמולי השתלמות בעד פרסומים במגזר חרדי, ניתנים לעובדי הוראה בחינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, המלמדים בפועל ובעלי תעודת הוראה.לצורך קבלת הגמול נ​דרש:​למלא את טופס "בקשה לאישור גמול השתלמות בעד הפרסומים" .לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הפרסום ב-250 עותקים לפחות. לצרף את הפרסום בשני עותקים, עבור כוח-אדם בהוראה באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי. את המסמכים המלאים יש לשלוח לכתובת: רחוב דבורה הנביאה 2 , ירושלים , מיקוד: 91911 .המרת גמולים לדרגת בכירבמקביל לנתיב הקידום לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר, במוסדות להכשרת עובדי הוראה, ניתנת לעובד הוראה האפשרות להגיע לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר על בסיס לימודים קודמים שהוכרו על ידי משרד החינוך כמזכים את המשתלם בגמול השתלמות עם ציון.פירוט הכללים בהם נדרש עובד ההוראה:​לימודים או השתלמויות קודמים יובאו בחשבון רק אם התקיימו לאחר התאריך הרשמי של הסמכת עובד ההוראה לדרגת מורה מוסמך.עובד הוראה יידרש להמציא מסמכים המפרטים את נושאי הלימוד, היקף השעות והציונים. המסמכים חייבים להיות בחתימת המוסד.לצורך קבלת דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" יובאו בחשבון רק לימודים והשתלמויות שהיקפם אינו פחות מ-56 שעות בכל יחידת לימוד ושהוכרו לגמול עם ציון, להוציא לימודים סדירים לתואר אקדמי או הסמכה נוספת להוראה באוניברסיטה או במכללה לחינוך או במוסד להכשרת עובדי הוראה. בנוסף, על עובד ההוראה לצבור 720 שעות השתלמות המזכות בגמול עם ציון.לאחר המרת גמולי השתלמות לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר וקבלת דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" יבוטלו גמולי ההשתלמות בהתאם.שימו לב, כי דרגת שכר למורה ​מוסמך בכיר תינתן פעם אחת בלבד.
19/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
19/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא