דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

ותק

ותק בהוראה הוא מרכיב המשפיע על שכר עובד ההוראה. בדף זה ניתן לצפות בכללים המרכזיים לקביעת הותק, וכן בנתוני הותק האישיים, כפי שהם מעודכנים במערכות משרד החינוך. למידע נוסף יש ללחוץ על 'המשך קריאה'


יובהר כי ריכוז נהלים זה אינו מייתר את העיון בתקנון שירות עובדי הוראה פרק 1 כללי 1.29.3.2  הכולל הבהרות והדגשים נוספים, כפי שהתקבלו על פי החלטות עקרוניות במהלך השנים, וכן בהתאם לחוות דעת הלשכה המשפטית של משרד החינוך.

כללים לקביעת ותק בהוראה

ותק בהוראה הינו רכיב שכר הנקבע בין היתר על פי הכללים המפורטים להלן:

 • תוספת ותק בשכר ניתנת בהתאם לטבלאות השכר שבתוקף 

 • תוקף הותק חל מראשית כל שנת לימודים, דהיינו, החל מ-1 בספטמבר של כל שנה, עד ה-31.8 באותה שנה

 • הותק יאושר אם העובד עבד בהיקף 1/3 משרה בהוראה, או 1/2 משרה בעבודה אחרת ל-6 חודשים לפחות בשנה 

 • עבודה בתחומים שונים בעלי זיקה להוראה או למקצוע ההוראה במשך 6 חודשים מלאים לפחות, בשנת לימודים אחת 

הכלל המרכזי המנחה את ההכרה בותק במקצוע ההתמחות הוא הזיקה בין התואר האקדמי,  מקצוע ההוראה והעבודה שנעשתה בתחום המקצוע לפני העבודה בהוראה.

עובד הוראה בעל תואר אקדמי שמלמד בבי"ס את מקצוע התמחותו ומבקש ותק על עבודתו במקצוע התמחותו, יהיה זכאי לותק בהוראה עפ"י המצוין להלן:

 • על תקופת עבודה במקצוע התמחות שהתבצעה לאחר קבלת התואר, יהיה זכאי לותק מלא

 • על תקופת עבודה במקצוע שהתבצעה לפני קבלת התואר, יהיה זכאי למחצית הותק

 • היקף המשרה בעבודה במקצוע המזכה בותק הוא 1/2 משרה לפחות

 • לא יאושר ותק בגין עבודה שהתקיימה לפני היות עובד ההוראה בגיל  18, למעט שירות חובה בצה"ל, או שסיים י"ב כיתות לפני גיל 18

 • תקרת הותק לשכר היא מקסימום 36 שנים

הכללים לקביעת הדרגה באופק חדש בהתאם לותק:

 • עובד הוראה חדש, שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה, או ממעסיק שאינו בשירות המדינה. קביעת הדירוג נעשית לפי סוג התעודה המעודכנת עבורו במשרד החינוך ודרגתו תיקבע ל-1.

 • עובד הוראה ותיק, שהוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה, או ממעסיק שאינו בשירות המדינה (למעט שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה) דרגתו תיקבע בהתאם לנתוני ההעסקה וההשכלה ותחושב באמצעות המרה. המרת השכר לרפורמה מתבצעת ע"י חשבות המשרד, בהתאם לנתוני השכר בשנה שקדמה להצטרפות עובד ההוראה לרפורמה, ובתוספת מקדם המרה בהתאם לסטאטוס עובד ההוראה, כפי שמפורט בהסכם אופק חדש

סוגי הותק המוכרים לעובד הוראה

 • ותק בהוראה -  ניתן עבור עבודה בהוראה בפועל במוסדות רשמיים

 • ותק מוכר בהוראה - ניתן עבור עבודה בהוראה במוסדות שאינם רשמיים, או עבור עבודה בתחומים שונים בעלי זיקה למקצוע ההוראה

 • ותק צה"ל - ניתן עבור תקופת שירות חובה בצה"ל

 • ותק בניהול - ניתן לעובד הוראה המשמש כמנהל בפועל במוסדות רשמיים 

 • ותק בייעוץ - ניתן ליועץ חינוכי בעל רישיון לייעוץ חינוכי המועסק בפועל כיועץ במוסדות החינוך הרשמיים ובחט"ע המפוקחים ע"י משרד החינוך 

 • ותק בהדרכה – ניתן למורה המועסק בתפקיד הדרכה בהתאם למינוי הניתן לו על ידי המשרד, כשלזכותו לפחחות שישית משרה ולאחר שהשלים את עבודתו בהוראה (סה"כ עליו לעבוד 1/3 משרה לפחות על מנת שיזוכה בותק)

 • מענק יובל - מענק יובל ישולם לעובד הוראה בעל ותק מצטבר בהוראה של 25 או 30 שנה ומעלה, כולל ותק שירות צבאי ותק אצל המעסיקים וה"בעלויות", וכן במוסדות החינוך הפורמאלי

הגשת האישורים הנדרשים לצורך קביעת ותק

 • ותק בהוראה 

עבור ותק בהוראה במוסדות רשמיים, אין צורך להמציא אישורי העסקה. לאחר שנת העבודה הראשונה, הותק מקודם באופן אוטומטי בהתאם לכללים לקביעת ותק בהוראה. במידה ועובד ההוראה מועסק ברפורמת אופק חדש, לא תיחשב שנת ההתמחות כשנת ותק

 • ותק מוכר בהוראה

  • לקביעת ותק מוכר בעד עבודה בהוראה, על עובד ההוראה להמציא לפקיד כוח אדם בהוראה במחוז אישורי העסקה נאמנים למקור, הכוללים לוגו של המעסיק, תאריך הפקה חתימה וחותמת של מורשה חתימה

  • לקביעת ותק מוכר בעד עבודה בעלת זיקה למקצוע ההוראה, על עובד ההוראה להמציא את האישורים הבאים לפקיד כוח אדם במחוז עבודתו:

 1. אישורי השכלה (תארים  +  גיליונות ציונים)

 2. אישורי העסקה ממקומות העבודה, הכוללים: לוגו חברה, תאריך הפקה, חתימה וחותמת מורשה חתימה ותפקידו

 3. באישורי העסקה יצוינו שם העובד, ת"ז,  תאריך העסקה מלא הכולל תחילת העסקה וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור מפורט של התפקיד

 4. דו"ח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי

  • עובד הוראה המועסק בבעלות, נדרש לפנות לפקידי כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו, כדי להציג  אישורי העסקה ממעסיקים קודמים כמצוין בסעיף שלעיל ובצירוף פניית הבעלות לקביעת הותק לצורכי שכר

  • עובד הוראה שהועסק בבעלות ועבר לעבוד במדינה (במוסדות רשמיים) נדרש להמציא את האישורים  המצוינים לעיל לפקיד כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו 

 • ותק בצה"ל

לקביעת ותק צה"ל יש להמציא אישור על מהלך שירות צבאי מקצין העיר ותעודת שחרור מצה"ל

 • ותק בניהול 

  • לקביעת ותק ניהול, על המנהל להמציא לפקיד כוח אדם בהוראה שבמחוז עבודתו- אישורי העסקה נאמנים למקור. באישורים יצוינו: תאריכי העסקה - תחילה וסיום (כוללים יום, חודש ושנה), היקף משרה והגדרת תפקידו כמנהל, כולל כתב מינוי

 • ותק בייעוץ והדרכה

  • ותק בייעוץ ייבדק בהתאם לאישורים על עבודה בפועל כייעוץ במוסדות החינוך הרשמיים ובחט"ע המפוקחים ע"י משרד החינוך 

  • ותק בהדרכה יינתן בהתאם למידע הנמצא במערכות משרד החינוך

להמשך קריאה סגור

חישוב ותק במשרד החינוך מתבצע עבור עובדי הוראה המועסקים בפועל.
הכלל המרכזי המנחה את ההכרה בותק במקצוע ההתמחות הוא הזיקה בין התואר האקדמי,  מקצוע ההוראה והעבודה שנעשתה בתחום המקצוע לפני העבודה בהוראה.

עובד הוראה  בעל תואר אקדמי שמלמד בבי"ס את מקצוע התמחותו ומבקש ותק על עבודתו במקצוע התמחותו יהיה זכאי לוותק בהוראה עפ"י המצוין להלן:

  1. על תקופת עבודה במקצוע התמחות, שהתבצעה לאחר קבלת התואר יהיה זכאי לוותק מלא.
  2. על תקופת עבודה במקצוע שהתבצעה לפני קבלת התואר יהיה זכאי למחצית הוותק.
  3. היקף המשרה בעבודה במקצוע, המזכה בוותק הוא 1/2 משרה לפחות.
  4. עבודה במשך 6 חודשים מלאים לפחות במשך שנת לימודים אחת.


375 שעות עבודה בפועל בשנת לימודים אחת בבתי ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים.
או 300 שעות עבודה בבתי ספר על יסודיים, סמינרים ומכללות.
הערה: יובאו בחשבון מקסימום 100 שעות עבודה בחודש

מטפלת/גננת פרטית ​זכאית למחצית הותק במקרה שעבדה עם ילדים מעל גיל 3 ובתנאי שעבדה בהיקף משרה של שליש משרה לפחות ולא פחות מששה חודשים בשנת לימודים אחת

מדריכים, חונכים ורכזי פר"ח זכאים לותק בהוראה בתנאי שעבדו בהיקף משרה של 15 שעות שבועיות לפחות ובמשך 6 חודשים מלאים בשנת לימודים אחת. 

בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לותק מלא. 
בהיעדר הסמכה זכאים למחצית הותק.

התנדבות בהוראה (במוסד שבפיקוח אחד ממשרדי הממשלה השונים בארץ) או התנדבות בהדרכה בתנועות נוער במסגרת שירות התנדבותי לפני שירות חובה בצה"ל מזכה בותק בהוראה ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:
- העבודה התבצעה לאחר גיל 18. 
- עבודה בהוראה בהיקף של 1/3 משרה לפחות.
- עבודה של 6 חודשים לפחות בשנת לימודים אחת.

יש להמציא את האישורים הבאים לפקיד כוח אדם במחוז עבודתו בעת פתיחת תיק עובד הוראה:

 1. אישורי השכלה (תארים  +  גיליונות ציונים)
 2. אישורי העסקה ממקומות העבודה הכוללים לוגו החברה, תאריך הפקה, חתימה וחותמת מורשה חתימה ותפקידו.
 3. באישורי העסקה יצויין שם העובד, ת"ז,  תאריך העסקה מלא הכולל תחילת העסקה וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור מפורט של התפקיד.
 4. דו"ח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי.


עבודת הדרכה בתנועת נוער המוכרת ומפוקחת ע"י משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר תזכה בותק בתנאים הבאים: עבודה בהיקף של מחצית המשרה לפחות ובמשך ששה חודשים לפחות, בשנת לימודים אחת.
בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לותק מלא. 
בהיעדר הסמכה זכאים למחצית הותק.

ותק בהוראה יוכר עבור קצין שפרש בדרגת רב סרן לפחות מצה"ל או רב פקד לפחות ממשטרת ישראל ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:​

 1. בעת פרישתו היה ​בגיל 40 לפחות 
 2. בעל תואר אקדמאי אחד לפחות
לפירוט נוסף יש לעיין בתקנון שירות עובדי הוראה, סעיף 13​

עבור המשרתים בחובה / קבע שפרשו ואינם בדרגת רב סרן או רב פקד יוכר הותק בהוראה ובתנאי ששימשו בתפקידי הוראה וימציאו אישור על כך מראש אכ"א בטלפון: 03-6756374.

- סייעת בגן בחינוך הרגיל אינה זכאית לותק.
- סייעת פדגוגית בחינוך המיוחד זכאית לותק בתנאים הבאים: 
סייעת בעלת הסמכה (תעודת הוראה) זכאית לותק מלא וסייעת בלתי מוסמכת זכאית למחצית הותק.
עבודה בהוראה בחו"ל מזכה בותק בהוראה בתנאים הבאים:
עבודה בהיקף של 1/3 משרה לפחות, במשך ששה חודשים תזכה בותק מלא.
בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לותק מלא. 
בהיעדר הסמכה זכאים למחצית הותק.​

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00