דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

הערכת עובד ההוראה והניהול

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​משרד החינוך רואה בתהליך ההערכה והמשוב הניתנים לסגל החינוך וההוראה חשיבות רבה. בדף זה ניתן לצפות בנתוני הערכה ולמלא הערכה עצמית. לפירוט יש ללחוץ על "המשך קריאה".


עם כניסתה של רפורמת אופק חדש הוחלט במשרד החינוך למסד באופן ממלכתי, שיטתי ואחיד את הערכתם של עובדי הוראה במוסדות החינוך – מורים, סגנים, יועצות, מנהלים וגננות.

הכלים להערכת מורים ומנהלים משמשים כמנוף לקידום שיח פדגוגי והתפתחות המקצועית של כלל עובדי ההוראה ומאפשרים לזהות צרכים ברמת הפרט, בית הספר והמערכת כולה

בנוסף תהליך ההערכה הינו כלי תומך החלטה לקראת מתן קביעות או קידום בדרגות "אופק חדש" או לקראת מתן רישיון לעובדי הוראה חדשים. 

בסיום תהליך ההערכה, המוערך זכאי לקבל את הערכתו מהמעריך. 

שימו לב! לתהליכי ההערכה של ​עובדי ההוראה השונים (מורים, מתמחים, גננות וכו'), יש להכנס לנוהל המלא של הערכת עובדי הוראה והניהול המופיע בחוזר מנכ''ל תשעה/3(ב).

מטרות תהליך ההערכה והמשוב​

 • לפת​ח תרבות ואורחות חיים במוסדות החינוך, שבהם תהליכי ההערכה והמשוב הינם אמצעי מעצב ומסכם לקידום ההוראה, הלמידה וההתפתחות המקצועית 

 • להבנות את תפיסות התפקיד של הגננות, המפקחים על גני ילדים, המתמחים, המורים, סגני המנהלים, המנהלים והמפקחים בזיקה ליעדים שעל סדר היום החינוכי ולתוצאות ההערכה

 • להציב מדדי איכות ורמות ביצוע מוסכמים ברמה הארצית, המשמשים שפה מנחה משותפת בתהליך הערכת סגל החינוך, ההוראה והניהול, תוך התחשבות במורכבות התפקידים והמשימות ותוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם

 • להגביר את הזיקה בין תהליכי הערכה מעצבים לבין שיפור ביצועים והגברת האחריותיות (accountability) כערך מנחה בעבודת המוערכים במערכת החינוך

 • לסייע בתכנון תהליכי פיתוח מקצועי של המוערכים, בהתאמה לצרכים ולאתגרים שזוהו בתהליך ההערכה

 • לספק מידע שיטתי ולהרחיב את שיקול הדעת בתהליך קבלת ההחלטות לצורך מתן רישיון לעיסוק בהוראה, מתן קביעות, קידום בסולם הדרגות ומילוי תפקידים במוסדות החינוך

 • לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות, ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה​

האוכלוסיות ​המוערכות​

 • ​​כלל המורים - יוערכו בתהליך שנתי מתמשך, על ידי המנהל, בכלי להערכת המורים. הכלי מורכב מארבעה מדדי-על מרכזיים בהם נמדדת רמת הביצוע של המורה. במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה

 • מורים מתמחים - תהליך ההערכה מבוצע באחריות מנהל ביה"ס, במקביל לתהליך ההערכה המלווה של המורה החונך. סיום וקליטת ההערכה מותנית בתיעוד ההערכה ע"י המנהל, החונך והמורה המתמחה. 

 • סגני מנהלים - יוערכו על ידי המנהל בכלי להערכה הסגנים, והתצפיות על עבודתם יתבססו על תפקודם ומשימותיהם כבעלי תפקיד ולא על עבודתם בהוראה

 • מורים לחנ"ג - יוערכו בכלי מותאם. יש להדגיש כי תצפית אחת תעשה בשיתוף עם המפקח על החינוך הגופני. 

 • עובדי הוראה במקצועות הבריאות - יוערכו בכלי להערכת עובדי הוראה במקצועות הבריאות, ע"י מנהל המתי"א, בשיתוף מנהל ביה"ס ומומחה התחום הרלוונטי. במקרה בו משובץ עובד הוראה בביה"ס לחינוך מיוחד, מנהל ביה"ס לחינוך המיוחד יהיה הגורם המעריך.

 • יועצים - יוערכו בכלי להערכת יועצים חינוכיים, על ידי המפקח הבכיר על הייעוץ, בשיתוף מנהל ביה"ס. לפיכך מורים יועצים לא יופיעו ברשימת המועמדים של מנהל ביה"ס במערכת המקוונת.

 • גננות - יוערכו בכלי להערכת גננות, על ידי המפקח/ת על הגננות

 • מנהלים - יוערכו על ידי המפקח

 • סגני מנה​לי פסג"ה - יוערכו על ידי מנהלי הפסג"ה

​מד​די הערכה

הכלי להערכת עובדי הוראה, בנוי ככלי מחווני המחולק בדרך כלל לארבעה  מדדי העל, כל אחד מן המדדים מכיל מדדי משנה המפרטים התנהגויות ההוראה המצופות בכל דרגת ביצוע:

 1. תפיסת תפקיד ואתיקה מקצועית. מדד זה כולל רכיבים שעוסקים בהזדהות עם תפקיד ההוראה והחינוך ובמחויבות לארגון ולמערכת.

 2. תחום הדעת. מדד זה כולל רכיבים שעוסקים בידע בתחום הדעת ובהוראתו.​

 3. תהליכים לימודיים וחינוכיים/טיפוליים. מדד זה כולל רכיבים שעוסקים בתכנון ההוראה וארגונה, בדרכי הוראה, למידה והערכה ובסביבה תומכת למידה או תהליכים הנוגעים לתחום הטיפולי בהתאמה לאוכלוסייה הרלוונטית .

 4. שותפות בקהילה ​מקצועית. מדד זה כולל רכיבים שעוסקים בקהילה מקצועית בית ספרית ובקהילה מקצועית בתחום הדעת. ​​​

להמשך קריאה סגור

​​​כניסה למילוי הערכה עצמית ​​


 • ​במקרה שציון ההערכה לא עמד בציון הסף, נדרשת הערכה נוספת. כל הערכה נוספת שאינה מזכה בקידום, תדרוש המתנה של שנה נוספת ממועד סיום החובות, ובכפוף להסכם אופק חדש​, סעיף 38 פסקה ט'​.​​​​​​​

 • לתשומת לבך, הערכה לצורך קידום בדרגת אופק חדש בסטאטוס הערכה 'שוגרה' אין משמעה זכאות לקידום בדרגה.

​​

טפסים

עובד הוראה המועמד להערכה וטרם החל תהליך הערכתו, יפנה לגורם המעריך אותו לתיאום מועד תחילת ההערכה: 
מורים וסגנים יפנו למנהל בית הספר, מנהלים, מנהלי פסג"ה יפנו למפקח, סגני מנהלי פסגה יפנו למנהל הפסג"ה, יועצים יפנו למפקח על הייעוץ.
הערכה עצמית היא חלק חשוב ומרכזי בתהליך ההערכה שלך, היא מאפשרת לך להביא לידי ביטוי את דעתך על עצמך כעובד הוראה בכל מדדי ההערכה.
כדי לבצע אותה עליך להיכנס למערכת המתוקשבת. עם הכניסה ייפתח לפניך גיליון הערכה בו תתבקש להעריך את רמת הביצוע שלך בהתייחס לכל אחד מן המדדים.
המעריך איננו יכול לצפות בהערכה העצמית שלך הנמצאת במערכת המתוקשבת.
לקראת השיחה המסכמת עם המעריך עליך להדפיס את גיליון ההערכה.
עובד הוראה המוערך יכול להיכנס למערכת המתוקשבת מיד לאחר שהגורם המעריך אותו פתח את גיליון ההערכה שלו במערכת המתוקשבת.
למערכת המתוקשבת נכנסים באמצעות הקלדה של:
תעודת זהות
קוד משתמש
סיסמא
קוד משתמש וסיסמא ניתנים לכל עובד הוראה לכל הנושאים האישיים. ניתן לברר אותם בטלפון מס': 03-9298888
מתמחים - 30  במאי (בחודש ינואר יש לבצע משוב אמצע שנה).                        
מורים לקביעות - 31 במרץ.
מורים לקידום - 30 במאי.
סגנים לקידום - 30 במאי.
מנהלים לקביעות - 31 במרץ.
מנהלים לקידום - 30 במאי.
גננות לקידום - 30 במאי.
מקצועות הבריאות לקביעות - 31 במרץ.
עי"ס לקביעות - 30 במאי.
צריך למלא הערכה עצמית לקראת השיחה המסכמת עם המנהל, כבסיס לשיח בין המורה ובין המנהל. הערכה עצמית אינה תנאי לקידום.
הערכת עובדי הוראה במקצועות הבריאות בבתי ספר רגילים תתבצע באחריות מנהל המתי"א, תוך קיום שותפות עם מנהל ביה"ס. בבתי ספר של החינוך המיוחד ההערכה תתבצע באחריות מנהל בית הספר.
התהליך הוא שנתי, דיאלוגי, מסתמך על מידע בר הגנה (ראיות ותצפיות) והערכה עצמית.
על מנת לעבור בדרגות הגבוהות (6-9)יש לקבל הערכת מנהל בי"ס או מפקח אם גננת. יש לפנות אליהם בנושא

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00