דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

רישיונות הוראה וייעוץ

כל עובד הוראה חייב ברישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה על מנת להיות מועסק במערכת החינוך. ​​​​​​​​​לפירוט סוגי הרישיונות ולמידע נוסף יש ללחוץ על 'להמשך קריאה'

סוגי הרישיונות הקיימים:

 • רישיון לעיסוק בהוראה

 • רישיון הוראה קבוע

 • רישיון זמני לייעוץ חינוכי

 • רישיון קבוע לייעוץ חינוכי

 • רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)

רישיון לעיסוק בהוראה

רישיון לעיסוק בהוראה מתיר לבעליו לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן ועד חינוך על יסודי.
רישיון לעיסוק בהוראה מוענק לעובדי הוראה שעומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 1. בעל תואר אקדמי מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית לחינוך המוכרת על ידי המל"ג, או אישור שקילה של תואר אקדמי מאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך

 2. בעל תעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה בארץ, המוכרת על ידי משרד החינוך

 3. אישור עמידה בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות-סטאז'

 4. אישור סיום לימודים בסדנת התמחות- סטאז'

לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה בצירוף המסמכים הנ"ל ולשלוח לגב' אריאלה ברק בכתובת:

משרד החינוך
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה
רחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומים
ירושלים 91911 

רישיון הוראה קבוע 

רישיון הוראה קבוע מוענק לעובדי הוראה בחינוך העל היסודי, אשר החלו את לימודיהם בשנים שלפני החלת חובת ההתמחות בהוראה- סטאז', דהיינו, לפני שנת הלימודים תשנ"ז.
רישיון הוראה קבוע לנתיב הטכנולוגי יאושר לעובדי הוראה המועסקים בפועל, בהתאם למקצוע שאליו הוכשרו .

ל
קבלת רישיון הוראה קבוע יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון הוראה קבוע  בנתיב העיוני/טכנולוגי, בהתאם להשכלתו של עובד ההוראה.
את הטופס הנ"ל בצירוף תעודות המעידות על השכלה, חתומות ומאושרות כנאמן למקור, כמפורט על גבי הטופס יש לשלוח לגב' אריאלה ברק  בכתובת:

משרד החינוך
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה        
רחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומים
ירושלים 91911 

רישיון זמני לייעוץ חינוכי

רישיון זמני לייעוץ חינוכי מאושר לשנתיים הראשונות של עבודה בייעוץ חינוכי.
רישיון זמני לייעוץ חינוכי מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 1. בעל תואר שני בייעוץ חינוכי, או לחילופין אישור המעיד על לימודים לשנה שנייה לתואר שני בייעוץ חינוכי כתלמיד/ה מן המניין

 2. תעודת הוראה / רישיון הוראה קבוע / רישיון לעיסוק בהוראה

לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון זמני לייעוץ חינוכי.
חלק א' ימולא ע"י היועץ החינוכי, חלק ב' ימולא ע"י מנהל/ת בית הספר וחלק ג' ימולא על ידי המפקחים על היועצים במשרד החינוך.

את הטופס בצירוף המסמכים הנ"ל יש לשלוח לגב' אריאלה ברק  בכתובת:

משרד החינוך
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה
רחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומים
ירושלים 91911 

רישיון קבוע לייעוץ חינוכי

רישיון קבוע לייעוץ חינוכי מאושר ליועץ חינוכי בעל ותק של שנתיים מלאות לפחות בייעוץ חינוכי.
רישיון קבוע  לייעוץ חינוכי מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 1. בעל תואר שני בייעוץ חינוכי

 2. תעודת הוראה / רישיון הוראה קבוע / רישיון לעיסוק בהוראה

לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון קבוע לייעוץ חינוכי.
חלק א' ימולא ע"י היועץ החינוכי, חלק ב' ימולא ע"י מנהל/ת בית הספר וחלק ג' ימולא על ידי המפקחים על היועצים במשרד החינוך.

את הטופס בצירוף המסמכים הנ"ל יש לשלוח לגב' אריאלה ברק בכתובת:

משרד החינוך
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה
רחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומים
ירושלים 91911 

רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)

רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) הוא שמתיר לבעליו לעסוק במקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן ועד חינוך על יסודי.
רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים, בהתאם לתחום הכשרתם:

 1. תואר אקדמי מוכר ומאושר על ידי המל"ג, או תואר מחו"ל המאושר על ידי משרד החינוך בתחום מקצועות הבריאות

 2. תעודת מקצוע ממשרד הבריאות במקצועות פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת וריפוי בעיסוק

 3. תואר ראשון ותעודת טיפול באמנויות / תואר שני בתחום הטיפול באמצעות אמנויות

 4. אישור סיום לימודים של קורס התאמה לעו"ה ממקצועות הבריאות מהמכללה, בצירוף גיליון ציונים עם ציון ממוצע של לפחות 75

 5. חוות דעת של המנהל והמפקח לחינוך מיוחד

 6. אישור סיום קורס בלשון עברית לבעלי תואר מחו"ל

לקבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) בצירוף המסמכים הנ"ל ולשלוח לגב' אריאלה ברק בכתובת:

משרד החינוך
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה
רחוב כנפי נשרים 15, בנין בית התאומים
ירושלים 91911 

להמשך קריאה סגור
הקריטריונים הם: 1. תואר אקדמי מהארץ או אישור שקילה של התואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל. 2. תעודת הוראה מהארץ. 3. עמידה בהצלחה בחובות שנת ההתמחות (סטאז'). 4. סיום בהצלחה סדנת התמחות (סטאז') .
אכן כן, רישיון לעיסוק בהוראה דינו כדין רישיון הוראה קבוע.
יש למלא טופס שנקרא  - בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה  (הטופס נמצא באינטרנט יש להיכנס לאו"ח אתר משרד החינוך). למלא את הפרטים האישיים בחלק א' של הטופס, לצרף את הנדרש  בחלק ב' בטופס ולשלוח את הבקשה בדואר לכתובת כמצוין על גבי הטופס.
הרישיון נשלח למורה בדואר רשום.
הרישיון מיועד להוראה בחינוך העל יסודי בלבד. לפיכך, ההשכלה הנדרשת היא תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית באותו תחום התמחות, או לחילופין תואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לחינוך העל יסודי.
יש למלא את טופס הבקשה להענקת רישיון הוראה (הפניה לטופס). חלק א' ימולא על ידי עובד ההוראה וחלק ב' ימולא על יד מנהל בית הספר. לטופס יש לצרף תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית, צילומים חתומים ומאושרים כנאמן למקור על יד מנהל בית ספר, עו"ד או נוטריון. יש לשלוח את החומר לכתובת המצוינת בטופס הבקשה.
לאחר הנפקת הרישיון והחתמתו הוא יישלח בדואר רשום לעובד ההוראה לכתובתו הפרטית.
אריאלה ברק, מטה בירושלים.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00