דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

העברות

בדף זה ניתן לצפות בנתוני ההעברות היזומות והאישיות של עובד ההוראה. לצפייה בנתונים יש ללחוץ על "המשך קריאה". ​


​​​​​​​​​​​​​​​​העברות מבוצעות במקרים הבאים: על פי בקשת עובד ההוראה, העברות יזומות של המשרד מטעמי צמצום תקן, סגירת כיתות, סגירת מגמות, סגירת מוסד, מטעמי אי הסתגלות עובד ההוראה ואקלים סביבתי וכן העברות ממגמה למגמה, חינוך ממלכתי לחינוך ממלכתי- דתי או להיפך.

בקשה להע​ברה

עובד הוראה מוסמך, המבקש העברה ממוסד חינוך רשמי במחוז אחד למוסד חינוך רשמי במחוז אחר, יגיש בקשה מנומקת למנהל המחוז בו הוא עובד עד 31 במארס. 

הודעה על-כך מתפרסמת מדי שנה בחוזר המנהל הכללי. מנהל המחוז לא יטפל ולא יאשר בקשה שתוגש לאחר 31 במארס​

העובד יגיש את בקשת ההעברה על גבי טופס בקשה שניתן להשיגו באזור הטפסים בתחתית העמוד ובלשכה המחוזית. לבקשה יש לצרף מסמכים מתאימים, על-פי הצורך, ולהגישה במקור ושני העתקים. 

ערעור על העברה ניתן להגיש באמצעות הטופס המופיע באזור הטפסים.

מומלץ לקרוא את המדיניות המפורטת בנושא העברות ​​בתקנון השירות לעובדי הוראה, המופיע באזור חוזרים ונהלים בעמוד זה.

להמשך קריאה סגור

העברות יזומות

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

העברות יזומות

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

ישנם שלושה סוגי העברות: 1. העברת עובד הוראה ממחוז למחוז על פי בקשת העובד. 2. העברה יזומה ע"י המשרד. 3. העברה ממחוז למחוז.
עובד הוראה מוסמך וקבוע רשאי להגיש בקשה מנומקת להעברה ממחוז למחוז, אל גף כוח אדם בהוראה במחוז.
גף כוח אדם בהוראה לא יאשר העברת עובד הנמנה עם אחת  הקבוצות שלהלן:
*עובד הוראה בלתי מוסמך ובלתי קבוע.
*עובד הוראה שלא המציא ללשכה המחוזית אישור על סיום הבדיקות הרפואיות שחויב בהן.
*עובד הוראה שחוות דעת הפיקוח על עבודתו בינונית ומטה.
*עובד הוראה המוצע לפיטורין פדגוגיים או לאזהרת מנכ"ל.
*עובד הוראה אשר מתקיים לגביו מו"מ באשר לסיום שירותו מכל סיבה שהיא.
*עובד הוראה שקיבל הלוואות מותנות וטרם השלים את התחייבויותיו כלפי המשרד. אם בנסיבות המקרה קיימת הצדקה לאישור הבקשה, אזי יהא על העובד להחזיר את ההלוואה לפני מתן האישור. מסכום ההלוואה ינוכה החלק היחסי לתקופת שירותו העומדת בתנאי ההלוואה.
על עובד ההוראה להגיש בקשה מנומקת לגף כוח אדם בהוראה במחוז עד 31 במרץ. לעובדי הוראה במגזר הערבי התאריך הקובע הוא 15 בינואר.
העובד יגיש את בקשת ההעברה בטופס המופיע באזור הטפסים. לבקשה יש לצרף מסמכים מתאימים, לפי הצורך.


מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז יחליט לאשר לאחר עיון בתיק ובחוות הדעת של המפקח הכולל (ושל המפקח המקצועי, אם המדובר במורה למקצועות ההכשרה או לשפות זרות), ולאחר התייעצות עם המחמ"ד, אם מדובר בעובד במוסד חינוך ממלכתי-דתי, ובמידת הצורך לאחר תיאום עם מנהל גף כוח אדם בהוראה של המחוז הקולט.
אם מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז החליט לאשר את ההעברה , יודיע,עד 30 באפריל, לעובד ולמחוז הקולט כי מאושרת העברה מסויגת. העברה מסויגת אינה העברה מוחלטת המחייבת את המחוז החדש לקלוט את עובד ההוראה, ועובד ההוראה יכול לחזור בו ולהשאר במחוז האם.
ההחלטה תובא לידיעת המפקח הכולל (והמפקח המקצועי, אם העובד הוא מורה מקצועי), ולידיעת המחמ"ד , אם מדובר בעובד בחינוך הממלכתי-דתי.
אם אושרה העברה מסויגת לעובד הוראה, ולא נמצאה לו עבודה, תאושר לו חופשה ללא שכר מהמחוז הקולט ובהערות יצוין כי מעמדו בעת החופשה הוא כשל מועבר בהסתייגות (זאת עד שלוש שנים).
עובד שאושרה לו העברה מסויגת למחוז אחר, ולא הוצעה לו עבודה במחוז הקולט עד 1 באוגוסט,  רשאי להשאר במקום עבודתו הקבוע. על החלטתו זו, עליו להודיע בכתב, בדואר רשום, במברק או בפקס, לא יאוחר מ-5 באוגוסט, לגף כח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מועסק וכן לגף כח אדם במחוז שאליו אושרה העברתו. אם העובד לא הודיע, כאמור, על רצונו לשוב למשרתו הקבועה, המחוז המעביר רשאי לשבץ במקומו עובד אחר.
אם החליט מנהל הגף לכח אדם בהוראה במחוז לדחות את הבקשה, יודיע על כך לעובד, בטופס  המתאים, עד ה-30 באפריל.
בהודעה לעובד יציין מנהל גף כח אדם בהוראה במחוז, את הנימוקים לדחיית בקשתו וכי מוקנית לעובד הזכות לערער בכתב על ההחלטה, תוך שבועיים ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההחלטה על דחיית הבקשה תובא לידיעת המפקח הכולל (וכן לידיעת המפקח המקצועי, אם העובד הוא מורה מקצועי), ולמחמ"ד, אם מדובר בעובד במוסד ממלכתי-דתי.
ערער העובד בכתב בתוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה השלילית, ישקול מנהל המחוז את הבקשה  מחדש והחלטתו היא סופית. אם החליט מנהל המחוז לקבל את הערעור, יעביר את החלטתו למנהל גף כח אדם בהוראה במחוז, והוא יפעל על פי המתחייב מההחלטה.
אם שובץ העובד במחוז הקולט עד 1 באוגוסט, שוב אין נשמרת לו משרתו במחוז ממנו עבר.
לפיכך, על המחוז הקולט להודיע מיד למחוז ממנו עבר העובד, על השיבוץ, ובשום מקרה לא יאוחר מ-31 ביולי.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00