דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם בין משרד החינוך להסתדרות המורים, בוצעו שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר ועודכנו טבלאות השכר של מנהלים וסגנים ראשונים, המועסקים על ידי המדינה, החל מחודש מרץ 2014. ​להסבר על תהליך יש ללחוץ על "ל​המשך קריאה".

הסכם השכר החדש חל על המנהלים וסגני מנהלים ראשונים, המועסקים ע"י המדינה בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, בתי ספר לחינוך מיוחד, מרכזים טיפוליים ללקויי שמיעה, מרכזים טיפוליים, מתי"אות, אשכולות פיס, מרכזי פיסג"ה, מרכזי הדרכה מינהל חברה ונוער, חוות חקלאיות ומרכזים ימיים.

שלב ראשון: קביעת רמת מורכבות למוסד

בעקבות ההסכם נקבעו רמות מורכבות חדשות עבור בתי הספר בטווח שבין 1-8. רמות המורכבות מחושבות לפי סוג המוסד. החישוב יבוצע בהתאם לנוהל, בחודש מאי שלפני שנת הלימודים, לפי נתוני שנת הלימודים הקודמת, כפי שהם מעודכנים במערכות המחשוב של משרד החינוך.

שלב שני: קביעת רמת מורכבות אישית​

שכרם של המנהלים והסגנים מבוסס גם על רמת המורכבות של המוסד. במקרה של עליה או ירידה ברמת המורכבות של בית הספר, יהיה המנהל או סגן המנהל, לפי העניין, זכאי לשכר הטבלאי הקבוע לגבי רמת המורכבות החדשה, כפי שנקבעה עבור אותה שנת לימודים.

על-אף האמור לעיל, מנהל אשר כיהן בתפקיד מנהל בית ספר במשך שמונה שנים רצופות לפחות, ערב השינוי ברמת המורכבות של בית הספר, יהיה זכאי מדי שנה לשכר הטבלאי הגבוה מבין השניים הבאים:

1. השכר המחושב על בסיס רמת המורכבות של בית הספר באותה שנת לימודים.​

2. השכר המחושב על פי הממוצע של רמות המורכבות שנקבעו בבית הספר או בתי הספר בהם כיהן המנהל בארבע השנים האחרונות, כשהוא מעוגל כלפי רמת המורכבות הקרובה אליו (רמת מורכבות  עשרונית בין 0.0 עד 0.5 (לא כולל) תעוגל כלפי מטה , ורמת מורכבות עשרונית בין 0.5 ומעלה תעוגל כלפי מעלה).  לגבי שנות הלימודים תשע"ה – תשע"ז (כולל), יקבע משרד החינוך בנוהל רמות המורכבות הוראות לעניין חישוב הממוצע של רמות המורכבות לאותן שנים.

שלב שלישי: חישוב מעבר תפקיד

א. עובד הוראה  אשר מונה לתפקיד מנהל דרגתו תחושב ע"פ הנוסחא הבאה:

כלל 1:  
שכר קובע X מקדם הכפלה

"שכר קובע" - השכר הטבלאי, גמול תואר ד"ר,  גמול יעוץ / ניהול נגרר, וגמולי התפקיד להם היה זכאי ערב מינויו לתפקיד מנהל.

"מקדם הכפלה" מנהל אשר הועסק כמורה  ערב מינויו, זכאי למקדם הכפלה בגובה - 1.1.
מנהל אשר הועסק בתפקיד אחר ערב מינויו (לדוגמה: סגן מנהל ראשון, סגן מנהל שני ואילך, יועץ, גננת מנהלת גן, מנהלת אשכול גנים, מנהלת חט"צ) –זכאי למקדם הכפלה בגובה 1.05.

כלל 2:
שכר טבלאי ערב המינוי + גמולי התפקיד להם היה זכאי ערב המינוי + התוספות הבאות: גמול ניהול נגרר, גמול ייעוץ נגרר, תוספת שמירת שכר, ככל שהיה זכאי לאחת מתוספות אלו או לכולן אך ללא מקדם הכפלה.

הסכום הסופי לדרגה יהיה  הגבוה מבין סכום כלל 1 או סכום כלל 2.

​ב. עובד הוראה אשר מונה לתפקיד סגן מנהל ראשון דרגתו תחושב ע"פ השכר הקובע הבא:

"שכר קובע"  - השכר הטבלאי, גמול תואר ד"ר, גמול יעוץ / ניהול נגרר, וגמולי התפקיד להם היה זכאי הסגן הראשון החדש ערב מינויו, למעט גמול חינוך, וכן, כולל תוספת שמירת שכר ככל שהיה זכאי לה ערב המעבר לתפקידו  כסגן ראשון.

להמשך קריאה סגור
לתשומת לבכם,

בבואך לבדוק את תקינות רמת המורכבות שחושבה עבור בית ספרך, עליך לקחת בחשבון כי  רמת מורכבות מחושבת

על בסיס נתוני תקן מחודש מאי של שנת הלימודים הקודמת . 

לדוגמה: לחישוב רמת המורכבות של שנת תשע"ח, נלקחו נתוני התקן בחודש מאי 2016 (סוף שנת הלימודים תשע"ו) .

מומלץ לצפות במצגת בנושא הסכם רמות המורכבות החדשה.

מדד ניהול מוסד:


קבוצת מסגרת:
סוג מסגרת:
סוג מוסד:
שלב חינוך:
סוג חינוך:
מספר שלבי חינוך (S):
מספר כיתות גן בחט"צ:
מספר כיתות יסודי:
מספר כיתות חטיבת ביניים:
מספר כיתות חטיבה עליונה:

סה"כ כיתות חינוך רגיל:

מספר כיתות חינוך מיוחד מקבוצה A:
מספר כיתות חינוך מיוחד מקבוצה B:
מספר כיתות חינוך מיוחד מקבוצה C:

סה"כ כיתות חינוך מיוחד:

שעות תקן :
מוסד רפואי (R):
מספר רשויות שמשרת מתי"א:
מספר כיתות שמשרת מתי"א:
מספר עובדי הוראה שמשרת מרכז פסגה:
קיים סגן מנהל במוסד הדרכה מינהל חברה ונוער:

תחולתו של הסכם זה הוא 1 במרץ 2014 (אמצע שנת הלימודים תשע"ד)​
​ההבדל הוא בדרך חישוב רמת המורכבות ובמספר רמות המורכבות. במודל החישוב הישן, היו 4 רמות מורכבות וחישבו רמת מורכבות למוסד, באופן יחסי למוסדות האחרים. במודל החדש יש 8 רמות מורכבות וחישוב  רמת המורכבות הוא בהתאם למדד הבית ספרי ומספרי הכיתות המתקבלות מחישוב המדד הבית ספרי.  ​
​לכל המוסדות מחשבים תחילה את המדד הבית ספרי ואחר כך מחפשים את הערך שמתקבל בטבלת רמות המורכבות לפי מספר כיתות. המדד הבית ספרי מחושב כדלקמן: סה"כ הכיתות בבית הספר (כולל כיתות חט"צ, כיתות חינוך מיוחד, כיתות יסודי וכיתות ז-ח) + מספר כיתות החינוך המיוחד (כך שהן בעצם נספרות פעמיים) + (מספר כיתות חט"ב כפול 0.1 ) . את הערך המתקבל, יש למצוא בטבלת רמות המורכבות. לדוגמה: מוסד שמכיל 15 כיתות , מתוכן 3 כיתות חינוך מיוחד ושתי כיתות חט"ב החישוב יהיה:  15+3+(0.1*2) = 18.2. מורכבות המוסד לפי הטבלה תהיה 6.
​מחשבים תחילה את המדד הבית ספרי ואחר כך מחפשים את הערך שמתקבל בטבלת רמות המורכבות לפי מספר כיתות. בחינוך המיוחד ניתנו מקדמים לפי סוגי הכיתות. יש כיתות מסוג A , B, C, בהתאם לסוג הלקות של הכיתה. כאשר מחשבים מדד בית ספרי הנוסחה לחישוב המדד הבית ספרי, על פיו נקבעת המורכבות היא כדלקמן: מדד בית ספרי = (R+S+1)  X ( C  X  2.2  +  B   X  2.2  + A   X 2.4 ) .   
​האותיות מייצגות את סוג הלקות בחינוך המיוחד וכל סוג לקות, מקבל מקדם שאותו מכפילים במספר הכיתות, כדי לקבל את המדד הבית ספרי ולקבוע את המורכבות. כידוע, סוגי הלקות מאופיינים בקודים ולהלן סוג הלקות שמיוצג על ידי האותיות והקוד שנלווה אליו:
A - אוטיסטים (21) , הפרעות נפשיות קשות (28) . מקדם המכפלה של A הוא 2.4
B - פיגור (16,15,26,24) , משותקי מוחין ונכויות פיזיות קשות (19) , חירשים /כבדי שמיעה (11) , עיוורים / לקויי ראייה (12). מקדם המכפלה של B הוא 2.2
C - כל יתר סוגי הכיתות בחינוך המיוחד שאינם נמנים בקבוצות A+B. מקדם המכפלה של C הוא 2

​R - מייצגת מוסד חינוך מיוחד מסוג רפואי מקדם המכפלה של R  הוא 0.05
S - מייצגת מוסד חינוך מיוחד שיש בו יותר משלב חינוך אחד. מקדם המכפלה  של S הוא 0.05

יישום פרק המורכבות הבית ספרית לפי 8 רמות מורכבות, על פי הסכם המנהלים החדש , חל למפרע מתאריך 1/3/14 (אמצע שנת הלימודים תשע"ד). יתכן, שרמת המורכבות החדשה בתשע"ה, ירדה ביחס לרמת המורכבות החדשה שחושבה עבור תשע"ד. פועל יוצא של ההסכם הוא ניכוי הפרש השכר בגלל הירידה ברמת המורכבות.


​שעות ההוראה בתשע"ו נקבעו בהתאם להסכם מורכבות לפי 8 רמות מורכבות. את טבלת מספר שעות ההוראה בהתאם למורכבות, ניתן לראות בנוהל מורכבות לפי 8 רמות, בפורטל זה. ​

חישוב רמת המורכבות למנהל שלו יותר ממוסד אחד רשמי, מתבצע על ידי שילוב של נתוני המורכבות משני המוסדות.​

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00