דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מכרזי משרות פיקוח פנויות

​בדף זה מפורטים ההנחיות ודרכי הגשת המועמדות למכרזי פיקוח פנויות​. לפירוט​​ יש ללחוץ ​על "המשך קריאה".

שלב ראשון: פרסום המכרזים

יחידת המכרזים באגף בכיר משאבי אנוש, מפרסמת מכרזי פיקוח משולבים מס' פעמים בשנה. בדף זה, ירוכזו ההנחיות ודרכי הגשת הבקשות למכרזים.​

רשימת המכרזים עם פירוט המש​רות, מפורסמת בלשכות המחוזיות של משרד החינוך, באתר האינטרנט של המשרד, בפורטל עובדי הוראה ובאתר נציבות שירות המדינה. 

שלב שני: הגשת הבקשה

מועמד המבקש להגיש מועמדות למשרה, ימלא טופס בקשה מקוון למכרז במערכת הגיוס האלקטרונית. ניתן לקבל סיוע באמצעות צ'אט באתר נציבות שירו​ת המדינה או בטלפון: 02-5602640/3.

על כל המועמדים, לרבות עובדי משרד החינוך, להמציא את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים בגוף המכרז, המוכיחים כשירותם לתפקיד, כולל אישור על עבודתם במשרד החינוך - אחרת מועמדותם תיפסל. ​

שימו לב! יש לשלוח את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות ואישורי ניסיון, מבעוד מועד, כדי שתגענה למשרדנו עד המועד האחרון להגשת הבקשות. מודגש כי מסמך שישלח לאחר התאריך  האחרון להרשמה לא יתקבל.

שלב שלישי: צירוף מסמכים ותעודות

מועמדים המציגים תעודות מאחת האוניברסיטאות בחו"ל, חייבים להמציא אישור מהוועדה לשקילת תארים במשרד החינוך שהשכלתם האקדמית שקולה כנגד תואר אקדמי מוכר בארץ, ברמה הנדרשת במכרז.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הגף להערכת תארים מחו"ל. ​

במכרזים נדרשת מהמועמדים השכלה פדגוגית מוכרת בארץ שפירושה: תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה, או הסמכה על-סמך בחינות מילואים למורים, ו/או בעל רישיון הוראה קבוע לחינוך העל יסודי, או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ.

עבור משרת פיקוח על גני ילדים - תעודת גננת מוסמכת מוכרת בארץ.

עבור משרת פיקוח במינהל חברה ונוער- השכלה פדגוגית תוכר גם תעודת מדריך מוסמך.

שלב רב​יעי: הודעה למועמד 

מועמדים שלא קיבלו הודעה במייל על המשך ההליכים כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות, יפנו ליחידת המכרזים במשרד החינוך. 

הכניסה לתפקיד תתבצע בדרך כלל,  עד שלושים יום מתאריך הבחירה במכרז, אלא אם כן צוין  אחרת במכרז.​


לפירוט נוסף והערות כלליות הנוגעות למכרזים, יש לעיין בחוברת המלאה ​- כשתתפרסם.

להמשך קריאה סגור

​כל מי שעומד בתנאי הסף רשאי להגיש מועמדות, בין אם הוא עובד הוראה ובין אם לאו​​

​ניתן לקבל סיוע טכני באמצעות צ'אט באתר נציבות שירות המדינה או בטלפון: 02-5602640/3.​

​מועמדים שלא קיבלו הודעה על המשך ההליכים כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות, יפנו ליחידת המכרזים במשרד החינוך.​

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00