דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

התמחות וכניסה להוראה

​​​​​​שנת ההתמחות היא השנה הראשונה שבה עובדי הוראה מתחילים לעבוד. בשנה זו, ​עובר פרח ההוראה משלב ההכשרה לשלב העבודה כמורה בפועל. ​​​החל משנת תש"ס, הוחלה חובת ההתמחות בישראל בהדרגה על כלל עובדי חינוך (מורים וגננות) בשנת עבודתם הראשונה, ובכלל זה בוגרי המסלולים להסבת אקדמאים במכללות לחינוך ובוגרי תכניות ההכשרה להוראה במחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות. ​עמידה בהצלחה בשנת ההתמחות היא תנאי  מקדים לזכאות של המתמחים לקבל רישיון לעיסוק בהוראה.​

​שיבוץ לעב​ודה בהוראה

השיבוץ לעבודה בהוראה יכול להתבצע באמצעות פנייה אישית של המועמד להתמחות, לפיקוח במחוז שבו הוא מעוניין להשתלב או באמצעות שליחת קורות חיים למוסדות חינוך, שבהם מעוניין המועמד להתמחות לעב​וד. מתמחות בגני הילדים פונות למפקחות באזורי הפיקוח השונים.

עובדי הוראה בשנה הראשונה לא​​חר ההתמחות​

כל עובד הוראה חדש בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות נדרש להשתתף בקורס למורים חדשים בהיקף של 60 שעות לצורכי קידום. קורס זה מתקיים באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. מסגרת הקורס כוללת 40 שעות קבוצתיות במכללה או באוניברסיטה ו - 20 שעות אישיות במסגרת ליווי אישי על ידי מלווה, המתמנה על ידי הפיקוח או מנהל בית הספר, ומתוגמל על עבודתו. ​בשנה שלאחר ההתמחות מוערך עובד ההוראה החדש בתהליכי הערכה ומשוב לאורך השנה, ובסופה, הערכה לצורך מתן קביעות במערכת החינוך, בכפוף לנהלי הקביעות שבאגף בכיר לכוח אדם בהוראה.

עובדי הוראה בשנה השני​יה לאחר ההתמחות

כל עובד הוראה חדש בשנה השנייה שלאחר ה​התמחות אשר קיבל "הארכת נסיון" בהערכתו לקראת קביעות, נדרש לקבל ליווי אישי בהיקף של 20 שעות, הליווי מתבצע על ידי מלווה, המתמנה על ידי הפיקוח או על ידי מנהל בית הספר ומתוגמל על עבודתו.

להמשך קריאה סגור
ללומדים הסדירים במכללות: בשנת העבודה הראשונה בהוראה, החל מהשנה האחרונה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום לימודי הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה, וכן השלימו  לפחות 80% של החובות הלימודיים של שנים א'- ג' בהתאם לתכנית הלימודים.
לתלמידי היחידה להסבת אקדמאים להוראה: החל מהשנה השנייה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל החובות בתחום לימודי הדידקטיקה, ההתנסות בהוראה בשדה וקורס  עזרה ראשונה, וכן השלימו לפחות 80% של החובות הלימודיים בהתאם לתכנית הלימודים.
ללומדים באוניברסיטאות: החל מהשנה השנייה ללימודיהם לתעודת הוראה, עם סיום חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה, וכן השלימו  לפחות 80%  של החובות הלימודיים בהתאם לתכנית הלימודים.
על מנת להצטרף לעסוק במקצוע ההוראה, ​עליכם להיות בעלי תואר אקדמי ובעלי תעודת הוראה. מורה שהוא עולה חדש נדרש גם ללימודי המקצועות העבריים ולהתאמות פדגוגיות אחדות.
ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל (קדם יסודי, יסודי, חט"ב או על-יסודי), ובהתמחויות (מקצועות ההוראה), שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה.  ההתמחות מאושרת בתפקידי הוראה בלבד, בתקן ובשכר של מורה/גננת.  ככלל, העסקה בתפקידי סיוע, תגבור, טיפול, הדרכה וכיו"ב אינה מוכרת לעניין  ההתמחות בהוראה. יש לבדוק ב"חוברת מסגרות עבודה מאושרות" אם התכנית הספציפית המוצעת  למתמחה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. עבודה בהתנדבות אינה מוכרת לעניין ההתמחות. משרד החינוך קבע כי כל משתתף בתכנית ההתמחות בהוראה ישתכר בדרוג מורה/גננת בלבד, על-פי מעמדו האקדמי.
שליש משרה לפחות, במשך כל שנת ההתמחות.
שנת לימודים מלאה מ- 1 בספטמבר של שנת ההתמחות ועד סופה של אותה שנת לימודים.
משך תקופת העבודה המינימלי המוכר לצורך ההתמחות בהוראה, במקרה שלא התאפשרה העסקה במשך שנת לימודים מלאה הוא שישה חודשים. (למי שלא הצליחו להשתבץ בעבודה בתחילת שנת הלימודים ומצאו עבודה בשלב מאוחר יותר כגון מילוי מקום חופשת לידה, או לכל מי שנבצר ממנו לעבוד זמן ארוך יותר בשל לידה, מחלה, אי מציאת עבודה נוספת וכיו"ב). ניתן לפצל את ששת החודשים לשתי תקופות בנות שלושה חודשים רצופים כל אחת,
שימו לב: לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים (מילוי מקום מזדמן) לעניין ההתמחות בהוראה.
לא, שנת ההתמחות בהוראה היא שנת לימודים אחת מספטמבר עד יוני של אותה השנה.
אין הגבלה. כל שנה שתהיה השנה הראשונה לעבודת ההוראה במסגרת המוכרת לצורך ההתמחות בהוראה - תיחשב כשנת ההתמחות בהוראה.
כן. ההשתתפות בסדנת ההתמחות היא חלק בלתי נפרד מתכנית ההתמחות בהוראה. תכנית ההתמחות מספקת למתמחה שני מוקדים של תמיכה אישית וסיוע פרופסיונלי: במוסד המכשיר באמצעות סדנת ההתמחות ובשדה ע"י החונך/ת. פעולתם של שני מוקדים אלה אמורה להביא לקליטה קלה ומוצלחת יותר של המתמחה במערכת.
שימו לב: אישור על סיום סדנת ההתמחות הוא אחד התנאים לקבלת הרישיון לעיסוק בהוראה בסיום שנת ההתמחות.
החונך מלווה את המתמחה ברציפות, במשך כול שנת עבודתו הראשונה בהוראה על כל היבטיה. הוא מספק למתמחה תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית ומעריך את התפתחותו המקצועית. החונך מסייע למתמחה להיקלט בסביבת העבודה הספציפית בדרך של הצמחת היכולות החיוניות למתמחה במילוי תפקידו, כהמשך לתהליך הכשרתו של המתמחה לקראת הכניסה למקצוע. החונך הוא שותף פעיל בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: "הערכה מעצבת" ו"הערכה מסכמת". החונך יתעד בכתב את המשוב על עבודת המתמחה, ובכלל זה דוחות צפייה בשיעוריו, כבסיס להחלטות ועדת ההערכה.
• חונך/ת חייב/ת להיות בעל/ת תעודת הוראה/רישיון הוראה ומורה בפועל.
• בעל/ת ותק של חמש שנים בהוראה לפחות,
• עובד הוראה שעבר בהצלחה קורס להכשרת חונכים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה, או שישתתף בקורס זה במקביל לתהליך החונכות.
• קיום מפגשים קבועים וקשר אישי מקצועי שוטף עם המתמחה.
• צפייה בשני שיעורים לפחות, בכול מחצית שנה – בתאום מראש עם המתמחה. קיום שיחת משוב בעקבות כול צפייה ותיעוד התצפיות ושיחות המשוב לצורך הערכת המתמחה.
• הזמנת המתמחה לצפות בשני שיעורים לפחות של החונך.
• מתן "הערכה מעצבת" באמצע שנת ההתמחות ו"הערכה מסכמת" בסופה.
החונך זכאי לגמול חונכות המתעדכן מדי שנה. את שכר החונכים מעביר משרד החינוך למוסד המכשיר וזה מעביר אותו לחשבון הבנק של כל חונך. המנהל ממנה את המורה החונך/ת  ובגני-הילדים: המפקחת ממנה גננת חונכת.
הליך ההערכה יעשה במוסד שבו מועסק המתמחה במספר השעות הרב ביותר ובו מונה לו חונך. עם זאת, חשוב שהמתמחה יקבל חוות דעת על עבודתו מהממונים עליו בכל אחד מהמוסדות הנוספים שבהם הוא מועסק ויצרף אותה לטופסי ההערכה במוסד שבו נעשה הליך הערכתו. הערה: מינוי החונך והליך ההערכה יתקיימו אך ורק במוסד שנמצא בפיקוח של משרד החינוך.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00