דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

פרישה לגמלאות

פרישה לגמלאות של עובד הוראה המועסק על ידי המדינה תתבצע בהתאם לחוקים החלים עליו, להוראות נציבות שירות המדינה, להוראות התקשי"ר, ולהוראות נוספות בענין זה, המתפרסמות מעת לעת. לפירוט סיבות הפרישה והסבר על תהליכי הפרישה יש ללחוץ על 'המשך קריאה'.


שלב ראשון: ביטוח פנסיוני

כל עובדי ההוראה המועסקים על ידי המדינה או ע"י מעסיק אחר חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני: אם בפנסיה תקציבית של המדינה, או באחת מקרנות הפנסיה הצוברות (קרנות ותיקות או קרנות חדשות), לצורך שמירה על זכויותיהם עם פרישתם לגמלאות וקבלת גמלה. האחריות להצטרפות לקרן הפנסיה מוטלת על עובד ההוראה.

פנסיה תקציבית
פנסיה זו ממומנת על ידי המדינה והיא חלה על מי שחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב)- התש"ל-1970 חל עליו. החל מ-1.1.2004 קיים ניכוי מהשכר של עובד ההוראה עבור דמי הניהול של הפנסיה התקציבית, העומד כיום על 2%.

הזכאים לפנסיה תקציבית:
עובדי הוראה בעלי קביעות קודם לתאריך  1.9.2002, שעבדו לפחות שליש משרה במשך 10 שנים ומעלה.

פנסיה צוברת:
בפנסיה צוברת מנוכה אחוז מסוים ממשכורתו של עובד ההוראה לקרן הפנסיה והמעסיק מפריש חלק נוסף לקרן על חשבון קופת הפיצויים ועבור קופת התגמולים.

הזכאים לפנסיה צוברת:
* עובדי הוראה המבוטחים בקרנות פנסיה ותיקות טרם כניסתם למשרד החינוך כמעסיק (עד לשנת 1995).
* עובדי הוראה שנכנסו למערכת החינוך ולמשרד החינוך (כמעסיק) לאחר התאריך 1.9.2002 מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות. על עובד ההוראה לבחור את קרן הפנסיה באופן עצמאי וללא התערבות או ייעוץ של שום גורם במשרד החינוך.

עובד הוראה חדש שהחלו לעבוד במערכת החינוך (לא במשרד החינוך כמעסיק) לאחר 1995 – צריך להיות מבוטח בקרן פנסיה חדשה, עפ"י בחירתו.


שלב שני: סיבות הפרישה
להלן פירוט הסיבות הקיימות לפרישה של עובד הוראה ממשרד החינוך (כמעסיק) המבוטח בפנסיה תקציבית:
פרישת גיל:
מיועדת לעובד הוראה שמלאו לו 67 שנים ומדובר  בפרישת חובה ממערכת החינוך.  עפ"י החוק, הפרישה היא בסוף החודש בו עובד ההוראה מגיע לגיל 67.  ניתן להאריך העסקה עד סוף שנת הלימודים, במכתב של עובד ההוראה, המלווה גם בהמלצה מיוחדת של מנהל בית הספר, הפיקוח ומנהל/ת המחוז ובהחלטת מנכ"לית משרד החינוך

פרישה מרצון:
מיועדת לעובד הוראה בין הגילאים 60-67 (לגננות מגיל 59).

פרישה מוקדמת:
מיועדת לעובד הוראה בין הגילאים 50-60. פרישה זו מותנית באישור של ועדת הגמלאות (ועדה משותפת לנציבות שירות המדינה ולמשרד החינוך) וכן עמידה במכסה ובקריטריונים הנקבעים בהתאם למדיניות נציבות שירות המדינה מדי שנה.

הקריטריונים לזכאות להיכלל בפרישה מוקדמת כשלב ראשון:

* עובדי הוראה בעלי ותק של לפחות 20 שנה בהוראה
* עובדי הוראה שהועסקו לפחות 10 שנים בהיקף של שליש משרה ומעלה

על המחוז להעביר המלצות לוועדת הגמלאות, עפ"י סדר עדיפות מחוזי, וועדת הגמלאות מאשרת את הפרישה ותנאיה או דוחה את הבקשה.

פרישה בגין פטירה:
במקרה פטירה תשלום הגמלאות יועבר לשארים.

עובדי משרד החינוך המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות יכולים לפרוש בפרישה מוקדמת כמו עובדי ההוראה האחרים, כנכתב לעיל.

פרישה רפואית מקרן צוברת  נעשית ישירות מול הקרן , ועפ"י החלטה של ועדה רפואית בקרן ולאחריה- ועדה רפואית של משרד הבריאות

לשאר הפרישות מקרנות צוברות, תקנון הקרן קובע את התנאים לפרישה וקבלת הגמלה. יש לפנות לקרן הפנסיה או לארגון היציג לבירור פרטים


שלב שלישי: שמירה על זכויות הפנסיה

שמירת רציפות זכויות לגמלה לעובדי בעלות שעברו לעבוד במדינה-
עובד הוראה אשר עבד בבעלות ובוטח בפנסיה תקציבית, או באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות ועבר לעבוד במשרד החינוך -  רשאי להגיש בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה.

לצורך טיפול בשמירת רציפות יש להמציא אישורים כמפורט:
עובד אשר בוטח בפנסיה תקציבית - יש להמציא אישור מהרשות המקומית, על תקופת עבודה. עובד אשר בוטח באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות - יש להמציא דוח עדכני על תקופת זכויותיו בקרן הפנסיה.
ניתן לערוך הסכם רציפות זכויות עד למועד הפרישה בלבד.

שמירת רציפות זכויות לגמלה לעובדי מדינה שעברו לעבוד בבעלות
עובד הוראה אשר הפסיק לעבוד במשרד החינוך  ועבר לעבוד מטעם הבעלות, רשאי להגיש בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה, בתנאי שהוא מבוטח בפנסיה תקציבית או באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות.
על עובד הוראה להמציא אישור מהמעסיק על תקופת עבודה, ובאיזו פנסיה הוא מבוטח. כמו כן, עליו להמציא דוח מעודכן על תקופת זכויותיו בקרן הפנסיה.
ניתן לערוך הסכם רציפות זכויות לגמלה עד למועד הפרישה בלבד.

רכישת זכויות לגמלה
עובד הוראה המבוטח בפנסיה תקציבית ושהה בחופשה ללא תשלום (חל"ת), רשאי להגיש בקשה לרכישת הזכויות לגמלה לתקופה זו. רכישת הזכויות ניתנת כל עוד העובד פעיל בעבודתו או נמצא בחופשה ללא תשלום. עובד שהפסיק עבודתו במשרד החינוך אינו יכול לבצע הרכישה. כמו כן, לא ניתן לרכוש זכויות עבור תקופה שבה לא אושר לעובד ההוראה חל"ת.

צירוף שירות קודם
עובד שעבד קודם לשירותו במשרד החינוך במשרד ממשלתי אחר או בגוף ציבורי כגון: משטרה, צה"ל, שליחות מטעם משרד החוץ  -  רשאי לבקש לצרף את שירותו הקודם לזכויות הגמלה.
עובד שקיבל פיצויים על עבודתו הקודמת יוכל לערוך צירוף שירות רק לאחר החזרת הפיצויים.

הגדלת שירות
עו"ה שפורש לגמלאות ממשרד החינוך – מפנסיה תקציבית בלבד, רשאי להגיש בקשה להגדלת אחוזי קצבתו ועד מקסימום 70% ממשרה מלאה. ההגדלה ניתנת לפי קריטריונים שונים , ורק מי שעונה על אחד או יותר מהקריטריונים מוזמן להגיש בקשה בתוספת המסמכים הנדרשים. רצוי להגיש הבקשות מספר חודשים טרם מועד הפרישה.

הקפאת זכויות לגמלה
עובד הוראה שצבר 10 שנות עבודה לפחות (120 חודשים של עבודה בפועל), בוטח בפנסיה תקציבית ומסיבות שונות הפסיק עבודתו במשרד החינוך (ללא קבלת פיצויים), רשאי לערוך הקפאת זכויות לגמלה בתנאים הבאים:
עו"ה שעבד בין 10-20 שנה יהיה זכאי לקבל קצבה החל מהגיעו לגיל 67.
עו"ה שעבד 20 שנה ומעלה, יהיה זכאי לקבל קצבה החל מהגיעו לגיל 60.

הפקדה לקופת גמל לקצבה  -  15.25%
עובד הוראה במוסדות חינוך רשמיים, שהחל להיות מבוטח בפנסיה תקציבית של המדינה,  אשר לא השלים 10 שנות שירות במדינה, המזכות בגמלאות- ועבר באופן מידי לעבוד בהוראה בחטיבות העליונות בבעלות אחרת בה הוא מבוטח בקרן צוברת חדשה, יכול להגיש בקשה דרך מחוז עבודתו במשרד החינוך לקבלת פיצוי מיוחד, שיועבר לוועדת הגמלאות בתחום גמלאות במטה. הוועדה תחליט האם זכאי או לא לפיצוי זה, המופקד לקופת גמל, ותעביר הודעה למחוז שיעדכן את המורה.


שלב רביעי: תהליך הפרישה

פרישת גיל:
1. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
2. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
3. צפיה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל. 

פרישה מרצון:.
1. הגשת בקשה לפרישה מהפורטל
2. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
3. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
4. צפיה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל.

 פרישה מוקדמת
1. הגשת בקשה לפרישה מוקדמת מהפורטל.
2. הזנת חוות דעת ע"י מנהל ומפקח.
3. קבלת תשובה על אישור עקרוני לפרישה מוקדמת.

עם קבלת אישור עקרוני לפרישה מוקדמת, המשך התהליך:

4. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
5. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
6. צפיה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל.

פרישה רפואית:
1. תהליך ועדה רפואית,
2. אם מסקנת הועדה היא הפסקת עבודה, תפתח אוטומטית בקשה לפרישה.
3. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
4. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
5. צפיה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל. 

פרישה בגין פטירה:
פניה למחוז לפתיחת הליך תביעה לגמלה.


להמשך קריאה סגור
אישורים רפואיים מרופאים מקצועיים + מידע רפואי ומכתב בקשה.
מעבירים לרופא המשרד, לאחר אישורו מפנים לוועדה והוועדה מזמנת את עובד ההוראה.
ניתן להגיש ערעור תוך 60 ימים. במידה והערעור לא התקבל לא ניתן לחזור.

​עליו למלא טופס הצהרה על העסקה לצורך דווח במצבת המורים למשרד החינוך (למורים מעל גיל 67). הטופס קיים באזור הטפסים בתחתית העמוד 

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00