דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שאלוני הפניה לוועדת זכאות ואפיון - בית ספר יסודי (א-ו) - מחוז צפון

 מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) יתקיימו ועדות זכאות ואפיון במתכונת חדשה.
לצורך הפניית תלמיד עם מוגבלות לדיון בוועדה ולבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יש למלא שאלוני הפניה לוועדה, כדי להעריך היבטים שונים בתפקודו במוסד החינוכי.
השאלונים ימולאו על ידי:
מחנכת הכיתה המכירה את התלמיד שלושה חודשים לפחות, בשיתוף צוות רב-מקצועי הכולל את הצוות החינוכי והטיפולי העובד עם התלמיד ומומחה התחום מטעם המתי"א או המרכז הטיפולי עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה/חירשות.

לוח זמנים למילוי השאלונים:

שאלוני ההפניה ימולאו לא יאוחר מסוף חודש פברואר בכל שנה לקראת דיון בועדת זכאות ואפיון ובחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנת הלימודים העוקבת.

שאלון מקוון אחד בשני חלקים

חלק א': בחלק זה ימסרו פרטי התלמיד ופרוט התמיכות שהוא מקבל, ויתוארו התפקודים בתחום הלימודי, ההתנהגותי, הרגשי והחברתי. יש להחתים את המפקח על המוס"ח על טופס ההפניה לפני העברתו לוועדת הזכאות והאפיון היישובית.
חלק ב': שאלון מקוון לבחינת רמת תפקוד (שאלון ראמ"ה), המעריך היבטים שונים בתפקוד תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסד החינוך, לצורך קביעת רמת התפקוד.
לתלמידים עם עיוורון/מוגבלות בראיה, חירשות/מוגבלות בשמיעה ימולא גם חלק בשאלון המתייחס להערכה של חומרת המוגבלות ע"י מומחה תחום מטעם המתי"א המתמחה בתחום מוגבלות בראיה ועיוורון/ המרכז הטיפולי המחוזי למוגבלות בשמיעה ולחרשות המכיר את התלמיד.
לתלמידים עם מוגבלות פיזית, ימולא חלק זה בשאלון המתייחס להערכה של חומרת המוגבלות ע"י מומחה תחום מטעם המתי"א המכיר את התלמיד.
עבור תלמידים בכיתות א-ו פורטל מוסדות חינוך, יציג את סטטוס מילוי השאלון בלוח הפעילויות (הגאנט), יאפשר תצוגה מרוכזת של סטטוס מילוי השאלון על ידי גורמים בבית הספר וישלח התראות למנהלים ולמחנכים בדבר פעולות נדרשות בנושא זה. 

     

​הודעות ועדכונים

 

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*