דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

האגף מופקד על אישור ספרים וחומרי למידה, מודפסים ודיגיטליים, על כל החומרים הנלווים אליהם (כגון חומרי עזר, סביבות מלוות ספר, ערכות נספחות לשימוש התלמיד) לכלל מוסדות החינוך בארץ.

האגף אחראי על רשימת הספרים וחומרי הלמידה המאושרים מדי שנה, ולהפצתם באמצעות חוזר המנכ"ל.

האגף מתווך בין משרד החינוך לגופים המפתחים ספרים וחומרי למידה, הן במשרד החינוך והן מחוצה לו, ומייעץ בכל הקשור לפיתוח ולדיוק המקצועי, הנדרשים כדי לקבל את האישור לשימוש בספרים ובחומרי הלמידה במוסדות החינוך.

האגף פועל בשיתוף פעולה עם גורמים רבים במשרד ומחוצה לו כדי שבידי התלמידים והמורים יהיו ספרים וחומרי למידה מעודכנים, אמינים ואיכותיים, המותאמים לתוכנית הלימודים בכל תחומי הדעת.

האגף מיישם את חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, בכל הקשור לעלויות הספרים וחומרי הלמידה המאושרים פדגוגית ולמפרט הטכני שלהם, בעזרת מודל התמחור שאמור להבטיח מחיר הוגן לצרכן.

האגף גם פועל לקידום השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתהליך הלמידה ומעודד פיתוח חומרי למידה דיגיטליים.

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה אמון על בחינת כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד במוסדות החינוך בישראל כדי לאפשר לכל תלמיד ומורה להשתמש בחומרי למידה המתאימים, המבוססים על מידע נכון ומעודכן ומאפשרים שימוש בשיטות הוראה מגוונות.

אנו שואפים לתת מענה, לקדם ולעודד תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים, פיתוח כישורים ומיומנויות חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה, על מנת לאפשר לתלמידים לעצב את עולמם בהווה ובעתיד ולממש את הפוטנציאל שלהם. ככל שיאפשרו ספרי הלימוד וסביבות התוכן שימוש בשיטות הוראה ראויות, תגדל יכולת התלמידים ותהיה להם האפשרות להעצים את הידע, המיומנויות והערכים. בדרך זו יעצבו התלמידים את עולמם בהווה ובעתיד יבטיחו את מוכנותם לעולם המשתנה ותהיה להם אפשרות לקחת אחריות על חייהם כבוגרים ועל החברה כמכלול.

הענקת מידע עדכני, מדויק ונכון לכל תלמיד, ופיתוח יכולת הפיכתו לידע, הם שעומדים בראש מעייניהם של כלל העושים במלאכת החינוך. משרד החינוך הציב לעצמו כמטרה לעודד את תלמידי מדינת ישראל בלמידה משמעותית ולהעניק להם את הכלים הדרושים לכך, זאת כדי לטפח חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה.

מנהלי המוסדות החינוכיים וצוותי החינוך בוחרים, מתוך כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד הרואים אור מידי שנה, את החומרים המתאימים לתלמידים, לעקרונות ולאמות המידה שקבע משרד החינוך, ואשר מפורטים בשקיפות בחוזר מנכ"ל באמצעות אתר האגף. על הגורמים המקצועיים בבתי הספר לבחור ולפעול מתוך שיקול דעת בבחירת הספרים וחומרי הלמידה. מנהל המוסד החינוכי האחראי לבחירת אותם חומרי הלמידה מתוך קבצים אלו. ספרי לימוד אלה ישמשו את כלל התלמידים על מגוון מאפייניהם במשך שנת לימודים אחת מלאה בפועל, או בראייה של שנת לימודים אחת לפחות.

תפקידנו להעמיד, לכל הדורש, את מיטב החומרים המאפשרים תהליכי הוראה ולמידה חווייתיים ואפקטיביים.

יחד עם שותפינו לעשייה, הן במשרד החינוך במטה ובמחוזות, הן במשרדי ממשלה נוספים וברשויות, ובשיתוף כל הורה וכל אזרח שיש לו נגיעה לנושא נפעל לקיומה של תשתית מתאימה של חומרי למידה וספרי לימוד ברמה נאותה למען תלמידינו – אזרחי המחר.

נהלים לקבלת אישור לספרים ולחומרי למידה

חומרי למידה הם מרכיב חיוני ומהותי בתהליך ההוראה-למידה-הערכה. למגוון עשיר של חומרי הוראה ולמידה יש חשיבות רבה, שכן הוא מאפשר בחירה, העשרה והתאמה של חומרים אלה לשיטות ההוראה המועדפות על המורה ולמגוון הצרכים של אוכלוסיות התלמידים. חומרי למידה איכותיים, בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מאפשרים גישה לידע, מקנים מיומנויות למידה ומזמנים אפשרויות תרגול בצד פיתוח מיומנויות חשיבה. לספרי הלימוד השפעה ארוכת טווח. לתכנים המובאים בהם יכולה להיות השפעה על עיצוב דעותיהם, אמונותיהם וערכיהם של התלמידים אזרחי המחר. אי לכך, המשרד רואה את עצמו אחראי לקיומם של חומרי למידה איכותיים בתחומי הדעת השונים וגיבש לשם כך נהלים להערכה של ספרי לימוד וחומרי למידה, כפי שיפורט להלן.
קביעת משרד החינוך את הנוהל להערכה ולאישור של חומרי למידה (כדוגמת ספרים מודפסים, ספרים שאפשר לכתוב בהם (חוברות עבודה), ספרים דיגיטליים וסביבות תוכן ממוחשבות ועזרי לימוד) באה להבטיח את טיב החומרים ואת איכותם, מצד אחד, ולאפשר מגוון רחב של אפשרויות הנתונות לבחירתם של הצוותים החינוכיים, מצד שני.
משרד החינוך, באמצעות האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, מבקש לספק לצוותים החינוכיים חומרי למידה איכותיים שייתנו מענה למגוון סגנונות הוראה ולמידה בכל תחומי הדעת, בכל שלבי החינוך (קדם־יסודי, יסודי ועל־ יסודי) ובכל המגזרים.
האגף דואג לביצוע כל התהליכים הנדרשים להערכה מקצועית של חומרי למידה חדשים, לאישורם או לדחייתם ולפרסום לציבור של רשימת החומרים המאושרים על ידי משרד החינוך. האגף מעדכן את רשימת חומרי הלמידה המאושרים שבתי הספר רשאים לבחור ממנה את המתאימים להם עבור תלמידיהם. רשימת חומרי הלמידה המאושרים מתפרסמת באתר האגף בלבד פעם בשנה, בסביבת חודש אפריל, ומתעדכנת מעת לעת. משרד החינוך מותיר בידי הגורמים המקצועיים בבתי הספר את שיקול הדעת לבחירת חומרי למידה מתוך רשימת חומרי הלמידה המאושרים.
חוזרי מנכ"ל - הנוהל והתהליכים לקבלת אישור לספרים ולחומרי לימוד

כתיבה בספרי לימוד

ככלל חל איסור לכתוב בספרי לימוד או בחוברות עבודה. הנחיה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים. כמו כן לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר ספר או חוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה ויכולת ההבעה, להטמעת סדר וארגון ועוד.
עם זאת, במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת עבודה, ובמיוחד בשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון בלימוד שפות. בנוסף, בתחומי דעת מסוימים, כגון מתמטיקה בחינוך היסודי, הכתיבה בספרי הלימוד מונעת העתקה שלא לצורך. כתיבה בספרי לימוד אושרה גם במקרים שבהם נדרשת התאמה לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, כמפורט להלן בטבלה המצ"ב: פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת עבודה בתחומי דעת ובאוכלוסיות מיוחדות.
יש להקפיד על כתיבה בספרים מודפסים או בחוברות עבודה אך ורק בהתאם להיתרים אלה, בין אם הספרים נרכשו במסגרת תכנית ההשאלה ובין אם לא.
חוזרי מנכ"ל - כתיבה בספרי לימוד


חגית הרשטיג, מנהלת האגף לאישור ספרים וחומרי למידה
Learning_Books_Reply@education.gov.il

טלפון: 073-3931280

כתובת: משרד החינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים

מנהלת האגף
הרשטיג חגית - 073-3931280

מרכזת תקציב
אלקובי כוכי - 073-3931277

רכזת טכנו-פדגוגית לחומרי למידה דיגיטליים
אלהרר לימור - 052-6731409

רכזת תחום מקצועות טכנולוגיים

סיגל זהבי - 052-2217327

רכזת הערכה לאנגלית ולשפות זרות
מרים בן - 073-3931279, 052-6879528

ממונה חומרי למידה במדעי הטבע
ד"ר רקפת דנאי - 073-3931283, 050-7362714

רכזת הערכה לערבית לדוברי עברית
אביטל הורן -  073-3931284, 054-4912743

רכז הערכה למחשבת ישראל, תושב"ע, תנ"ך ותלמוד
הרב ורד אמיר - 073-3931285,  052-7203251

ממונה חומרי למידה במגזר דוברי ערבית
יוסף טרודי - 073-3931284, 050-6288932

רכזת הערכה למתמטיקה יסודי
עליזה אדמס – 073-3931275, 054-6706999

רכז מתמטיקה על יסודי
עודד פרץ - 073-3931283, 054-2441025

רכזת הערכה לעברית
אביטל גאופטמן - 073-3931281, 058-7643001

רכזת הערכה להיסטוריה, אזרחות, מדע המדינה, מדעי החברה, גיאוגרפיה ואומנויות
טליה נגר- 073-3931282,  052-3396347