דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף ספרי לימוד וחומרי למידה

​האגף לספרי לימוד וחומרי למידה מופקד על אישור ספרים וחומרי למידה על כל הנלווים אליהם (כגון חומרי עזר וערכות נספחות לשימוש התלמיד) לכלל מוסדות החינוך בארץ. כתוצאה מכך האגף הוא האחראי להכנת רשימה שנתית של הספרים וחומרי הלימוד המאושרים מדי שנה ולהפצתה באמצעות חוזר המנכ"ל. האגף עוקב אחר אורך חיי כל ספר וחומר למידה מאושר, בהתאמה לתאריך האישור ולעדכונים בתכניות הלימוד הנוגעות אליו.

האגף הוא הגוף המתווך בין משרד החינוך לגופים המפתחים ספרים וחומרי למידה, הן במשרד עצמו והן מחוצה לו, ומייעץ להם בכל הקשור לפיתוח ספרים וחומרי למידה, ולדיוק המקצועי הנדרש מהם כדי להשיג אישור לשימוש בספרים ובחומרי למידה במוסדות החינוך.

האגף פועל בשיתוף פעולה עם גורמים רבים במשרד ומחוצה לו כדי שבידי התלמידים והמורים יהיו תמיד ספרים וחומרי למידה מעודכנים. כמו כן האגף דואג לשמירת החוק בכל הקשור לעלויות הספרים וחומרי הלמידה ולמפרט הטכני שלהם. האגף גם פועל לקידום השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתהליך הלמידה ומעודד פיתוח ספרי לימוד בתצורה של מדיה דיגיטלית.

משנה חינוכית

​תהליך הלמידה במדינת ישראל נשען, בין היתר, על ספרי לימוד*. אלה מהווים, ברב המקרים, את מקור המידע העיקרי למלמד וללומד כאחד, כל אחד על פי תפקידו בתהליך ההוראה והלמידה. האמונות והדעות המובאים בהם נטמעים בליבותיהם של התלמידים ונחקקים בזיכרונם למשך כל חייהם, ויש להם כוח ויכולת השפעה על עיצוב דעותיהם של התלמידים, אזרחי המחר. ככל שיהיו התכנים בספרי הלימוד מגוונים יותר, כך תתחזק הסובלנות ותתעצם תשתית האינטגרציה העומדת בבסיס קיומה של החברה הישראלית הפלורליסטית.

ככל שיאפשרו ספרי הלימוד שימוש בשיטות הוראה ראויות, כך תתעצם יכולת התלמידים לפתח מיומנויות חשיבה שיאפשרו להם לעצב את עולמם בהווה ובעתיד. זאת ועוד: הענקת מידע עדכני, מדויק ונכון לכל תלמיד, ופיתוח יכולת הפיכתו לידע, הם שעומדים בראש מעייניהם של כלל העושים במלאכת החינוך. משרד החינוך הציב לעצמו כמטרה לעודד את תלמידי מדינת ישראל ללמוד למידה הולמת ולהעניק להם את הכלים הדרושים לכך, זאת כדי לטפח חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה.

לפיכך קבע משרד החינוך נוהל מוגדר ותקנות לאישור וניטור ספרי לימוד, ולבקרה עליהם. ככלל, משרד החינוך איננו קובע מה יהיו ספרי הלימוד שיבחרו לשמש כל אחד ממוסדות החינוך שבפיקוחו: גני ילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות, ובלבד שיהיו מאושרים ותואמים את תכנית הלימודים התקפה שנקבעה על ידי המשרד, מלוּוים במדריך למורה או כל חומר נלווה נוסף, וישמשו את כלל התלמידים על מגוון מאפייניהם במשך שנת לימודים אחת מלאה בפועל, או בראייה של שנת לימודים אחת לפחות.

המשרד מותיר בידי הגורמים המקצועיים בבתי הספר שיקול דעת בבחירת הספרים מתוך רשימת הספרים מאושרים המתפרסמים אחת לשנה בחוזר מנכ"ל ייעודי לכך. מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי לבחירת אותם ספרי לימוד מתוך רשימה זו אותם רוכשים התלמידים מידי שנה, ובהם משתמש הצוות החינוכי להקניית הידע הנדרש על פי תכנית הלימודים התקפה בנושא או תחום דעת מסוים.

* בחוזר זה "ספר לימוד" משמעו ספר הלימוד כולו או חלקיו בכל תצורה שהיא מודפסת או דיגיטלית וכל הנלווים אליו כולל המדריך למורה) הכוללת את כל סוגי מבניות ההוראה ופעילויות לשם הלימוד.


​דבר מנהלת האגף

אגף ספרי לימוד וחומרי למידה אמון על בחינת כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד במוסדות החינוך בישראל כדי לאפשר לכל תלמיד ולכל מורה לעשות שימוש בחומרי למידה המתאימים לכל תלמיד ותלמיד, המבוססים על מידע נכון ומעודכן ומאפשרים שימוש בשיטות הוראה מגוונות. כך, תהליך ההוראה והלמידה הופך למשמעותי, מפתח מיומנויות חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה ומאפשר לתלמידים לעצב את עולמם בהווה ובעתיד.

מתוך כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד הרואים אור מידי שנה, ואשר מתאימים לעקרונות ולאמות המידה שקבע משרד החינוך, ואשר מפורטים בשקיפות בחוזר מנכ"ל ומאושרים באמצעות האגף, בוחרים מנהלי המוסדות החינוכיים וצוותי החינוך את אלה המתאימים לתלמידיהם. תפקידנו הוא להעמיד לרשותם את מיטב החמרים שיאפשרו להפוך את תהליך ההוראה והלמידה לחוויתי ואפקטיבי. יחד עם שותפינו לעשייה, הן במשרד החינוך במטה ובמחוזות, הן במשרדי ממשלה נוספים וברשויות, ובשיתוף כל הורה וכל אזרח שיש לו נגיעה לנושא נפעל לקיומה של תשתית מתאימה של חמרי למידה וספרי לימוד ברמה נאותה למען תלמידינו – אזרחי המחר.


חגית הרשטיג

מנהלת אגף ספרי לימוד


מה חדש


חומרי למידה הם מרכיב חיוני ומהותי בתהליך ההוראה-למידה-הערכה. למגוון עשיר של חומרי הוראה ולמידה יש חשיבות רבה, שכן הוא מאפשר בחירה, העשרה והתאמה של חומרים אלה לשיטות ההוראה המועדפות על המורה ולמגוון הצרכים של אוכלוסיות התלמידים. חומרי למידה איכותיים, בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מאפשרים גישה לידע, מקנים מיומנויות למידה ומזמנים אפשרויות תרגול בצד פיתוח מיומנויות חשיבה. 

לספרי הלימוד השפעה ארוכת טווח. לתכנים המובאים בהם יכולה להיות השפעה על עיצוב דעותיהם, אמונותיהם וערכיהם של התלמידים אזרחי המחר. אי לכך,  המשרד רואה את עצמו אחראי לקיומם של חומרי למידה איכותיים בתחומי הדעת השונים וגיבש לשם כך נהלים להערכה של ספרי לימוד וחומרי למידה, כפי שיפורט להלן.

קביעת משרד החינוך את הנוהל להערכה ולאישור של חומרי למידה (כדוגמת ספרים מודפסים, ספרים שאפשר לכתוב בהם (חוברות עבודה), ספרים דיגיטליים וסביבות תוכן ממוחשבות ועזרי לימוד) באה להבטיח את טיב החומרים ואת איכותם, מצד אחד, ולאפשר מגוון רחב של אפשרויות הנתונות לבחירתם של הצוותים החינוכיים, מצד שני.

משרד החינוך, באמצעות האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, מבקש לספק לצוותים החינוכיים חומרי למידה איכותיים שייתנו מענה למגוון סגנונות הוראה ולמידה בכל תחומי הדעת, בכל שלבי החינוך (קדם־יסודי, יסודי ועל־ יסודי) ובכל המגזרים.

האגף דואג לביצוע כל התהליכים הנדרשים להערכה מקצועית של חומרי למידה חדשים, לאישורם או לדחייתם ולפרסום לציבור של רשימת החומרים המאושרים על ידי משרד החינוך. האגף מעדכן את רשימת חומרי הלמידה המאושרים שבתי הספר רשאים לבחור ממנה את המתאימים להם עבור תלמידיהם. רשימת חומרי הלמידה המאושרים מתפרסמת באתר האגף בלבד פעם בשנה, בסביבת חודש אפריל, ומתעדכנת מעת לעת. משרד החינוך מותיר בידי הגורמים המקצועיים בבתי הספר את שיקול הדעת לבחירת חומרי למידה מתוך רשימת חומרי הלמידה המאושרים.

חוזרי מנכ"ל - הנוהל והתהליכים לקבלת אישור לספרים ולחומרי לימוד

​משרד החינוך שמח להציג בפניכם את הקריטריונים לכתיבת והערכת ספרי וחומרי לימוד, כפי שהוכנו על ידי ועדה מקצועית שכללה צוות ממשרד החינוך ואנשי אקדמיה מתחום השפה והלשון הערבית. 

הכותבים והגופים המפתחים מחויבים לפעול בהתאם לקריטריונים המצורפים, במטרה להפיק ספרים איכותיים בשפה תקנית ומותאמת לתחומי הדעת השונים עבור תלמידינו.

הקריטריונים בשפה הערבית
מצגת המדגימה את הקריטריונים

מחירי חומרים במדיה דיגיטלית

קביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד דיגיטאליים  (מתוך: "מודל לקביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד, אייר תשע"ו, מאי 2016" )
החל משנת הלימודים תשע"ז, בוטלה התקינה הקודמת של הספרים הדיגיטליים ותקבע תקינה חדשה. הספרים השונים זה מזה יוגדרו מעתה באמצעות 2 תקנים חדשים – תקן לרמה בסיסית ותקן לרמה מתקדמת.
מחירים של ספרי לימוד דיגיטאליים יחושבו כאחוז ממחיר הספר המודפס עליו הם מבוססים בהתאם לשתי אפשרויות המכירה:
 • ספר דיגיטאלי הנמכר במצורף לספר מודפס בעסקת חבילה.
 • ספר דיגיטאלי הנמכר לבד.
להלן פירוט המחירים המירביים לספרי לימוד דיגיטאליים בהתאם לתקן ולאופן המכירה:

תקן בסיסי
מחיר מירבי לספר לימוד דיגיטלי הנמכר במצורף לספר מודפס - עד 15%
מחיר מירבי לספר לימוד דיגיטלי הנמכר בנפרד מספר מודפס - עד 33%

תקן מתקדם
מחיר מירבי לספר לימוד דיגיטלי הנמכר במצורף לספר מודפס - עד 28% **
מחיר מירבי לספר לימוד דיגיטלי הנמכר בנפרד מספר מודפס - עד 100% **

** הפלטפורמה עליה מופעל הספר תהיה כחלק מעלות הספר.
*** התמחור מתייחס לספרי לימוד עם רישיון שימוש לשנה אחת, למעט במקרים שמשרד החינוך יגדיר מראש כי הספר נדרש לתקופת לימוד ארוכה יותר; בהתאם לכך, יינתן הרישיון לתקופה הנדרשת.


מאפיינים עיקריים של תקנים לספרים דיגיטליים

הגדרת מונחים
שכבה - הוספה של רובד מעל הספר כדוגמת פתק, הערה
משאב - הרחבת הידע הנלמד באמצעות משאבי מדיה או ייצוגים נוספים. כדוגמת תמונה, אלבום תמונות, סרטון וידאו,  אודיו, סרטון סמן, אנימציה
פעילות אינטראקטיבית - פעילות המחייבת מתן תגובה מהסביבה המתוקשבת ללומד תוך שילוב כלי או סביבה טכנולוגית. 
פעילות אינטראקטיבית פשוטה – מבוססת על מחולל כמו מחולל מבחנים, שאלות אינטראקטיביות 
פעילות אינטראקטיבית מורכבת – דורשת פיתוח ייעודי כדוגמת יישומון, סימולציה, פעילות שיתופית, משחק, מפת חשיבה

*על כל המשאבים והפעילויות להיות ללא פרסומות

רמות תקן ספרים דיגיטאליים - תקנים והנחיות למימוש רמות טכנולוגיות שונות בפיתוח ספר לימוד דיגיטלי עבור ספקים וגופים מפתחים. 

רמות תקן ספרים דיגיטאליים החל משנת תשע"ז

החל משנת תשע"ז, מוגדרים שני תקנים חדשים לספרים דיגיטליים. תקנים אלו מחליפים את התקנים: רמה א', רמה ב' ורמה ג'.
להלן מאפייני התקנים החדשים:

תקן לרמה בסיסית ( לשעבר תקן רמה א')
מדובר בתקן זהה לתקן רמה א' שהיה בתוקף עד שנת תשע"ו. 
המאפיינים העיקריים של הספרים בתקן:
 • קובץ PDF או EPAB
 • תוכן עניינים מקושר
 • רכיבי  מדיה חיצוניים, קישורים חיים, שימוש חוזר באמצעות שמירת או מחיקת הערות, שמירת דפי עבודה כקובץ נפרד 
 • שמירת גרסאות
 • אפשרות הדפסה של דפי עבודה
 • תאימות לתקני המשרד (אבטחת מידע, נגישות)
 • אפשרות לשמירה מחוץ לרשת (Off Line)
 • הצגת הספר בתאימות לאמצעי קצה שונים 
 • גודל קובץ מחוץ לרשת (Off Line) לא יעלה על MB 100.
 • MD לספר כולו יתעדכן בתקן שיתפרסם בתאימות לקטלוג החינוכי
תקן לרמה מתקדמת (מחליף את תקן ב' ותקן ג')
התקן החדש הוא שילוב בין תקן ב' לתקן ג' הישן.  במהלך החודש הקרוב יתפרסם בפירוט רב התקן החדש לרמה מתקדמת. למען הסר ספר מצוין, שלא כל הספרים שעמדו בתקן ב' הישן עומדים בתקן החדש. 
המאפיינים העיקריים של הספרים בתקן:
 • יכולות פלטפורמה עליה מופעל הספר:
  • יכולת מורה ותלמיד להוסיף שכבות לספר
  • יכולת מורה לשתף תלמידים בשכבות שהוסיף
 • לפחות 3 משאבים לנושא כשלפחות אחד מהם מסוג פעילות אינטראקטיבית (מומלץ לפחות פעילות אחת מסוג אינטרקטיבית מורכבת)
 • אופציונלי : מערכת LMS - בחינה ומעקב אחר התקדמות הלומד
 • אופציונלי : אוסף אובייקטי למידה
 • אופציונלי : הצגת רצף למידה ויכולת שינוי הרצף.

כלל חל איסור לכתוב בספרי לימוד או בחוברות עבודה. הנחיה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים. 

כמו כן לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר ספר או חוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה ויכולת ההבעה, להטמעת סדר וארגון ועוד.

עם זאת, במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת עבודה, ובמיוחד בשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון בלימוד שפות. בנוסף, בתחומי דעת מסוימים, כגון מתמטיקה בחינוך היסודי, הכתיבה בספרי הלימוד מונעת העתקה שלא לצורך. 

כתיבה בספרי לימוד אושרה גם במקרים שבהם נדרשת התאמה לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות; פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת עבודה בתחומי דעת ובאוכלוסיות מיוחדות.

יש להקפיד על כתיבה בספרים מודפסים או בחוברות עבודה אך ורק בהתאם להיתרים אלה, בין אם הספרים נרכשו במסגרת תכנית ההשאלה ובין אם לא.

חוזרי מנכ"ל - כתיבה בספרי לימוד

מנהלת האגף
073-3931280

מנהלת ענף מינהל ותקציב
073-3931277

רכזי הערכה בתחומי הדעת השונים

רכזת הערכה למתמטיקה 
073-3931275
050-6202964

רכזת טכנו-פדגוגית לחומרי למידה דיגיטליים
052-6731409
 
רכזת הערכה למקצועות הטכנולוגים
052-2225596

רכזת הערכה לאנגלית ולשפות זרות
073-3931279
052-6879528

ממונה חומרי למידה במדעי הטבע
073-3931283
050-7362714

ממונה חומרי למידה במגזר דוברי ערבית
073-3931284
050-6288932

רכז הערכה למחשבת ישראל, תושב"ע, תנ"ך ותלמוד
073-3931285
052-7203251

רכזת הערכה לעברית
073-3931281
054-7891095

רכזת הערכה להיסטוריה, אזרחות, מדע המדינה, מדעי החברה, גיאוגרפיה ואומנויות
073-3931282
052-3396347

רכזת הערכה לערבית לדוברי עברית
073-3931284
054-7530746