דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

האגף מופקד על אישור ספרים וחומרי למידה, מודפסים ודיגיטליים, על כל החומרים הנלווים אליהם (כגון חומרי עזר, סביבות מלוות ספר, ערכות נספחות לשימוש התלמיד) לכלל מוסדות החינוך בארץ.

האגף אחראי על רשימת הספרים וחומרי הלמידה המאושרים מדי שנה, ולהפצתם באמצעות חוזר המנכ"ל.

האגף מתווך בין משרד החינוך לגופים המפתחים ספרים וחומרי למידה, הן במשרד החינוך והן מחוצה לו, ומייעץ בכל הקשור לפיתוח ולדיוק המקצועי, הנדרשים כדי לקבל את האישור לשימוש בספרים ובחומרי הלמידה במוסדות החינוך.

האגף פועל בשיתוף פעולה עם גורמים רבים במשרד ומחוצה לו כדי שבידי התלמידים והמורים יהיו ספרים וחומרי למידה מעודכנים, אמינים ואיכותיים, המותאמים לתוכנית הלימודים בכל תחומי הדעת.

האגף מיישם את חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, בכל הקשור לעלויות הספרים וחומרי הלמידה המאושרים פדגוגית ולמפרט הטכני שלהם, בעזרת מודל התמחור שאמור להבטיח מחיר הוגן לצרכן.

האגף גם פועל לקידום השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתהליך הלמידה ומעודד פיתוח חומרי למידה דיגיטליים.

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה אמון על בחינת כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד במוסדות החינוך בישראל כדי לאפשר לכל תלמיד ומורה להשתמש בחומרי למידה המתאימים, המבוססים על מידע נכון ומעודכן ומאפשרים שימוש בשיטות הוראה מגוונות.

אנו שואפים לתת מענה, לקדם ולעודד תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים, פיתוח כישורים ומיומנויות חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה, על מנת לאפשר לתלמידים לעצב את עולמם בהווה ובעתיד ולממש את הפוטנציאל שלהם. ככל שיאפשרו ספרי הלימוד וסביבות התוכן שימוש בשיטות הוראה ראויות, תגדל יכולת התלמידים ותהיה להם האפשרות להעצים את הידע, המיומנויות והערכים. בדרך זו יעצבו התלמידים את עולמם בהווה ובעתיד יבטיחו את מוכנותם לעולם המשתנה ותהיה להם אפשרות לקחת אחריות על חייהם כבוגרים ועל החברה כמכלול.

הענקת מידע עדכני, מדויק ונכון לכל תלמיד, ופיתוח יכולת הפיכתו לידע, הם שעומדים בראש מעייניהם של כלל העושים במלאכת החינוך. משרד החינוך הציב לעצמו כמטרה לעודד את תלמידי מדינת ישראל בלמידה משמעותית ולהעניק להם את הכלים הדרושים לכך, זאת כדי לטפח חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה.

מנהלי המוסדות החינוכיים וצוותי החינוך בוחרים, מתוך כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד הרואים אור מידי שנה, את החומרים המתאימים לתלמידים, לעקרונות ולאמות המידה שקבע משרד החינוך, ואשר מפורטים בשקיפות בחוזר מנכ"ל באמצעות אתר האגף. על הגורמים המקצועיים בבתי הספר לבחור ולפעול מתוך שיקול דעת בבחירת הספרים וחומרי הלמידה. מנהל המוסד החינוכי האחראי לבחירת אותם חומרי הלמידה מתוך קבצים אלו. ספרי לימוד אלה ישמשו את כלל התלמידים על מגוון מאפייניהם במשך שנת לימודים אחת מלאה בפועל, או בראייה של שנת לימודים אחת לפחות.

תפקידנו להעמיד, לכל הדורש, את מיטב החומרים המאפשרים תהליכי הוראה ולמידה חווייתיים ואפקטיביים.

יחד עם שותפינו לעשייה, הן במשרד החינוך במטה ובמחוזות, הן במשרדי ממשלה נוספים וברשויות, ובשיתוף כל הורה וכל אזרח שיש לו נגיעה לנושא נפעל לקיומה של תשתית מתאימה של חומרי למידה וספרי לימוד ברמה נאותה למען תלמידינו – אזרחי המחר.

בקשה לפתיחת תהליך אישור חומרים מודפסים - להתחלת תהליך בדיקה של ספרי לימוד, יש למלא את הטופס המצורף הכולל הצהרה משפטית, תיאור חומר הלמידה ומידע על צוות הכתיבה. לנספחים בהם מפורטים שמות הכותבים והעורכים יש לצרף את חתימתם. הבקשה לתמחור חומר הלמידה תישלח לקראת אישורו הסופי.

 

בקשה לפתיחת תהליך אישור חומרים דיגיטליים - אישור חומרים דיגיטליים מותנה באישור טכנולוגי ופדגוגי. לקבלת אישור פדגוגי יש למלא את טופס הבקשה הכולל הצהרה משפטית, תיאור חומר הלמידה ומידע על צוות הכתיבה. בנוסף, נא לצרף קובץ אקסל ובו פירוט פריטי התוכן.

 

טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי - לקראת תום מועד תקופת האישור של המוצר הדיגיטלי (ספר דיגיטלי, סביבת תוכן, סביבות למידה) יש למלא בקשה לחידוש האישור, ולפרט בה את השינויים הטכנולוגיים והפדגוגיים, במידה ובוצעו. לטופס יש לצרף פירוט פריטי התוכן שהוספו או הוסרו וכן את שמות הכותבים והעורכים בצירוף חתימתם. 

 

מחוון הערכה לספר מודפס, ספרי דיגיטלי בתקן בסיסי ולמדריך למורה (ולספר דיגיטלי בתקן בסיסי שאין לו מודפס) – מחוון שעל פיו מוערכים הספרים המוגשים לאישור האגף לאישור ספרי לימוד וחומרי למידה. המחוון כולל פרמטרים שונים ולהם רמות שונות. 

 

מחוון להערכת ספר דיגיטלי בתקן מתקדם – מחוון הכולל פרמטרים המתייחסים להיבטים המדעיים, פדגוגיים, מגדריים, וכדומה תוך מתן ציון יחסי לרמות השונות. 

 

מחוון להערכת סביבת תוכן מתוקשבת – סביבת תוכן כוללת יחידות תוכן (כל פריטי התוכן של תחום דעת לשכבת גיל). הערכת יחידת התוכן מתבצעת על פי המחוון בהתאם לתחום הדעת.

 

סימולטור לתמחור ספרי לימוד – סימולטור הוא סרגל הכולל אפשרות להכנסת מאפיינים של ספר (צבעים, גרפיקה, מאפייני נייר, גדלים וכו'). לאחר הכנסת הנתונים ניתן לקבל הערכה מיידית לצורך אומדן מחיר הספר.

 

טופס תמחור ספרי לימוד – טופס שמפתחי הספרים מתבקשים למלא על מנת שניתן יהיה להעביר לכלכלן לצורך תמחור סופי. הטופס כולל את המידע שהוכנס לסימולטור ופרמטרים נוספים לקבלת תמחור סופי לספר.


חגית הרשטיג, מנהלת האגף לאישור ספרים וחומרי למידה
Learning_Books_Reply@education.gov.il

טלפון: 073-3931280

כתובת: משרד החינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים