דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף א' תחומי בחירה, תחומים בינתחומיים ותוכניות ייחודיות - בתי ספר משלבים


​אודות

בתי ספר משלבים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי במגזר היהודי הם מסגרות חינוך משותפות לתלמידים המקיימים אורח חיים יהודי דתי, חילוני, מסורתי, המשלבות בתכנית הלימודים ובאורחות החיים שלהן לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב וקיום פעילויות חווייתיות, תוך שימת דגש על עיסוק בזהות היהודית-ציונית ועל החינוך לסובלנות לדעות, זרמים ואורחות חיים בתרבות היהודית וקיום חיים משותפים בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות.

תגבור לימודי היהדות והציונות כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך, ולא כתחליף להן. בתי הספר מלמדים תכנים נרחבים ומקיפים יותר מהנדרש, תוך מתן מענה בתוכן ובדרכי הלימוד לצרכי האוכלוסייה המגוונת של בית הספר והשקפת העולם של משפחות התלמידים.
בתכניות לימודים אלה לימודי היהדות והציונות והעיסוק בזהות היהודית מתקיימים הן במסגרת הלימודים הפורמאלית והן בתחום הבלתי-פורמאלי.

העיסוק בזהות יהודית בא לידי ביטוי באורח החיים הבית-ספרי, המבוסס על הלוח העברי (היהודי והישראלי) ועל טקסים, אירועים ומנהגים הקשורים אליו, וכן במסגרות כמו בית מדרש בית-ספרי וקהילתי, סיורים לימודיים בנושאי זהות יהודית-ישראלית.


לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הממלכתי המשלב תשע"ב/8 א
לקראת תקצוב גופים פדגוגים המלווים בתי ספר משלבים, או מבקשים לפתוח את רשימת הגופים במאגר.
גוף פדגוגי העונה על תנאי הסף המפורטים בקול הקורא, זכאי להגיש בקשה להכלל במאגר. על הבקשה לכלול:

 1. המלצה בכתב, חתומה ע"י מנהל ביה"ס המלווה, המוכיחה עמידה בתנאי הסף א'-ג'.
 2. הגשת רשימת החוברות/ספרים בהתאם לתנאי הסף ד'.
 3. הגשת תכנית פדגוגית בהתאם לתנאי הסף ה'.

את המסמכים יש להגיש לכתובת המייל meshalvim@education.gov.il עד לתאריך 8.7.21 כ"ח בתמוז תשפ"א.

להיות בית ספר משלב זהו אתגר, ומצריך עבודה תמידית!
לעזרתכם מצורפים לעזר 2 קבצים המציעים מתווה פדגוגי ומתווה ארגוני וכלים יישומיים לתחומים אלה ולבקרה מתמדת

​ליווי פדגוגי

לשם העמקת החינוך המשלב, מציע משרד החינוך לבתי הספר המשלבים תקציב לרכישת הדרכה פדגוגית מגופים מלווים שהציעו עצמם במסגרת קול קורא פומבי.
בין השאר, יידרש הגוף המלווה לסייע בבניית תכנית הלימודים הייחודית בהתאמה לקהילת בית הספר, אורחות חייה וצרכיה, בכתיבת חומרי למידה וביישום התכנים בשטח.

הגופים המלווים שאושרו בהתאם לקול קורא לגופים מלווים פדגוגית לבתי ספר משלבים לשנת תש"ף ואילך:

בתי ספר המוכרים כמשלבים מוזמנים לבחור גוף מלווה פדגוגי מבין גופים אלה, בהתאמה לרוח בית הספר וצרכיו.
ההנחייה על ידי הגוף המלווה תעשה בתיאום עם צוות ההדרכה באגף מורשת.

תקציב לליווי פדגוגי לבתי הספר יינתן בהתאם לקול קורא לרשויות בהן נמצאים בתי הספר.
הגשת בקשות - עד י"ח בכסלו, 16/12/2019.

עיקר הוראות הקול קורא לגופים מלווים 

עיון בתקציר זה אינו מהווה תחליף לקריאת ההוראות המפורטות במסמך המלא.

 1. הגוף המלווה המבקש להכלל ברשימה, ליווה פדגוגית לפחות בית ספר משלב אחד לפחות בשנה הקודמת לשנה הגשת הבקשה.
 2. הליווי הפדגוגי שהוענק על ידי הגוף המלווה את בתי הספר (בסעיף א'), כלל ליווי לפיתוח ויישום הנושאים הבאים:
  1. טיפוח זהות יהודית סובלנית: בתי הספר משלבים בתכנית הלימודים ובאורחות החיים שלהם לימוד מקורות יהודיים וציוניים בהיקף רחב ובאופן מעמיק, תוך שימת דגש על העיסוק בזהות יהודית וציונית ועל החינוך לערכי סובלנות לדעות, זרמים ואורחות חיים בתרבות היהודית וקיום חיים משותפים בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות.
  2. תכנית הלימודים: בתי הספר מתגברים את לימודי היהדות והציונות כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך (ולא כתחליף להן). בתי הספר מלמדים תכנים נרחבים ומקיפים יותר מהנדרש, תוך מתן מענה בתוכן ובדרכי הלימוד לצרכי האוכלוסייה המגוונת של ביה"ס, והשקפת העולם של משפחות התלמידים. בתכניות לימודים אלה לימודי היהדות והציונות והעיסוק בזהות היהודית מתקיימים הן במסגרת הלימודים הפורמאלית והן בתחום הבלתי-פורמאלי.
  3. אורחות חיים: העיסוק בזהות יהודית בא לידי ביטוי באורח החיים הבית-ספרי, המבוסס על הלוח העברי (היהודי והישראלי) ועל טקסים, אירועים ומנהגים הקשורים אליו, וכן במסגרות כמו בית מדרש בית-ספרי וקהילתי, סיורים לימודיים בנושאי זהות יהודית-ישראלית.
 3. הליווי הפדגוגי שהוענק על ידי הגוף המלווה את בתי הספר (בסעיף א'), כלל הובלה וליווי (בין בשיתוף עם משרד החינוך ובין אם באופן עצמאי) של המסגרות הבאות:
  1. השתלמות חדר מורים (לפחות 30 ש' בשנה)
  2. השתלמות רכז יהדות (לפחות 30 ש' בשנה)
  3. הפעלת מנחה פדגוגי הפועל בבתי הספר (לפחות 60 ש')
 4. הגוף המלווה את בתי הספר כתב תכנים פדגוגים המאוגדים בלפחות 5 חוברות/ספרים המיועדים להוראה בכיתות בתי הספר המשלבים והמתאימים לרוח בתי ספר אלה. באישור הפיקוח.
  יש להגיש רשימת החוברות/ ספרים ובמידת הצורך יתבקש הגוף להגיש את החוברות/ ספרים.
 5. התחייבות הגוף להגשת תכנית פדגוגית לליווי בתי ספר משלבים . 

להוכחת עמידה בתנאי הסף 1-3 לעיל יש להגיש המלצה בכתב חתומה על ידי מנהל בית הספר שלווה פדגוגית על ידי הגוף .