דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מורשת ודת נוצרית

אודות הוראת מורשת ודת נוצרית

במדינת ישראל מתגוררים בני זרמים נוצרים רבים ומגוונים.
מתוך שאיפה לייצוג הולם לכל הזרמים בנצרות בתכנית הלימודים, הוקמה ועדת מקצוע לכתיבת תכנית לימודים משותפת. בימים אלה, פועלת ועדת המקצוע, בראשתו של האב ד"ר פאוזי, לסיום כתיבת תכנית לימודים חדשה המיועדת לחינוך היסודי והעל יסודי. עד להשלמת כתיבת התכנית, ההוראה והלמידה של מורשת ודת נוצרית  יתבססו  על תכנית הלימודים הישנה שאושרה זמנית.

עקרונות מנחים בתכנית הלימודים

לימוד מורשת ודת נוצרית משלב את הערכים הייחודיים לנוצרים עם הערכים ההומניסטיים האוניברסליים.

בהוראת המקצוע, יושם דגש על:

 • היכרות של התלמידים הנוצרים עם עיקרי האמונה  הנוצרית, תוך מתן ביטוי למורשת המשותפת לכל הקהילות והזרמים הנוצרים המוכרים בארץ ובאזור 
 • שימת לב למאפיינים הייחודיים של כל אחת מהקהילות הנוצריות הקשורות לסביבה ולתרבות בה אנו חיים במזרח התיכון ובעולם.
 • שילוב גישות חינוכיות ופדגוגיות עדכניות לצד התפיסה האידאולוגיות של מורשת ודת נוצרית בתהליכי ההוראה-למידה.
 • שילוב עקרונות הלמידה המשמעותית
 • שילוב דרכי הערכה מגוונות.

היקף הלימוד והקצאת שעות

המורשת והדת הנוצרית נלמדות בבתי הספר הרשמיים במגזר הערבי והבדואי ובבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים כאחד ממקצועות הליב"ה, בהיקף של 2-3 שעות שבועיות לכל שכבה בכיתות ב'- ט'.
הוראת תחום הדעת בגן ובכיתות א היא רשות, ונעשית בעיקר במסגרת מוסדות מוכרים שאינם רשמיים.

התלמידים בבתי הספר העל-יסודיים חייבים בלימוד יחידת לימוד אחת לפחות, בהיקף של 90 שעות לימוד, (ובבחינה מסכמת?) כתנאי לזכאות לבגרות.

בנוסף, קיימת אפשרות לימוד מורחב של המורשת והדת הנוצרית בהיקף של חמש יחידות לימוד

לצפייה בהקצאת שעות החובה לתשע"ט:

לימודי מורשת ודת נוצרית בנויים על עקרונות הלמידה המשמעותית.

לשם כך, מתבקשים המורים לשלב בתהליך ההוראה-למידה דרכי הערכה מגוונות, אשר תסייענה לקירוב התלמידים אל  חומר הלימוד ולהפיכתו לבעל ערך, משמעות ורלוונטיות (ע.מ.ר), תוך שיפור יכולותיו הלימודיות והתאמתם למאה ה-21.

עדכון 4/2020

השנה לא תתקיים בחינת בגרות חיצונית במורשת ודת נוצרית תש"ף. ציון הגמר יינתן באופן פנימי על ידי בתי הספר, לפי מתווה משרד החינוך.  

לבתי הספר מוצעות אפשרויות מגוונות לקביעת ערכת הציון הבית ספרי הסופי:

 • מבחן בית ספרי לפי המיקוד (קבצים של שאלות ומצגות יועלו לאתר בימים הקרובים).
 • שילוב בין חלופות מגוונות לבחירת בית הספר באישור המפ"מר.

שאלון הבחינה/ העבודה והמחוון ייבנה על ידי מורי המורשת בבית הספר, יאושר ע"י מנהל בית הספר ועותק יישלח לאישור המפמ"ר, גב' האלה אנדראוס עד 15/6/2020.

 • יש לשים לב להנחיות לגבי פיצול הוראת המקצוע לשנה/שנתיים – בהתאם למתווה משרד החינוך.
 • יש לשמור את הציונים ותיעוד של כלל מרכיבי ההערכה על פיהם נבנה הציון.
 • דביקות בנוהלי המשרד ערובה להצלחה.

בחינות בגרות והערכה בית ספרית

ההערכה בתכני הלימוד במקצוע לקראת בחינות הבגרות, תבוצע:

 • 70% בבחינה חיצונית. בבחינה תשולבנה שאלות ע.מ.ר. - ערך, משמעות ורלוונטיות וברוח תפקודי הלומד במאה 21 ומשקלן 10% מהציון.
 • 30% הערכה חלופית. ההערכה נועדה להיות חלק מחוויית הלמידה המשמעותית. ניתנת לביצוע במגוון דרכים, וביניהן: מטלת ביצוע, שאלות חקר, למידה מבוססת פרויקטים (PBL), דיבור בציבור, פורטפוליו,  פיתוח יחידות תוכן מתוקשבות..
   

מומלץ לסיים את פרק ההערכה החלופית (30%) בכיתה  י,  על מנת להשלים את לימוד התכנים הדרושים לבגרות החיצונית (70%)  בכיתה י"א. 

סמלי שאלון בבחינות הבגרות

יחידה החובה (לתלמידים אינטרניים)    173-181

יחידת החובה (לתלמידים אקסטרניים) 171-182

למבנה הבחינה - תשע"ט-2019.

לתכנית הלימודים ביחידת החובה ולהנחיות להוראה.

הנחיות לבחינה מותאמת

תלמידים שנמצאו זכאים לקבוצת התאמות מרמה 3, לאחר שעברו אבחון פסיכודידקטי וקיבלו את אישור וועדת התאמות מחוזית, ייגשו למבחן מותאם

המבחן המותאם במורשת ודת נוצרית יכלול את כל חומר הלמידה בבחינת הבגרות, אך יאפשר בחירה מגוונת, ודרישה למענה של מספר מטלות מופחת.

הנחיות לאופן ביצוע התאמות לתלמידים הזכאים להתאמה - תשע"ט, 2019.

מבנה הבחינה המותאמת תשע"ט, 2019.