דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מגמה מדעית טכנולוגית

​דבר המפמ"ר

פרופ' ענת זוהר, היו"ר (לשעבר) של המזכירות הפדגוגית במשה"ח, ציינה את המגמה "כאחת מן הפנינים במערכת החינוך בתחום של פיתוח חשיבה לוגית-מדעית".

המגמה מדעית-טכנולוגית מיועדת לתלמידים מצטיינים בתחומי המדעים, ההנדסה והיזמות, המגלים נכונות לעבודת צוות ומבקשים לתרום לחברה. לימודי המגמה דורשים היקף לימודים מוגבר לבגרות במתמטיקה ובשפה האנגלית.

הלימודים במגמה מבוססים על גישות חדשניות בלמידה ובהוראה, ביניהן למידה באמצעות אנלוגיות – השוואה בין דרכי חשיבה וחישוב בתחומי דעת שונים, ועבודה כ"קהילה לומדת".

הלמידה מתקיימת בהקשר לתחומי המדע וההנדסה: מערכות אלקטרוניות, אלגוריתמיקה, מערכות אוטונומיות וחישה מלאכותית, ביו-הנדסה: מדע ויישומים, וחלל.

הלמידה מיועדת לתלמידים הלומדים מקצוע מדעי מוגבר.

הלימודים עיוניים ומשולבים בלמידה התנסותית וביצוע פרויקט.

בוגרי המגמה העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות עשויים להיות זכאים לקבלת מקדם הטבה (בונוס) בעת ההרשמה למוסדות להשכלה גבוהה.

קבלת מקדם הטבה (בונוס) בגין מקצוע המגמה משתנה בכל מוסד להשכלה גבוה. באחריות התלמיד להיכנס לאתרי הרישום במוסדות להשכלה גבוהה ולבדוק את הנושא. משרד החינוך לא אחראי על קבלת מקדם ההטבה (בונוס) במוסדות להשכלה גבוהה.

בברכה,
שלומי אדמונד אחנין
ראש תחום דעת אלקטרוניקה ומחשבים
ומפמ"ר המגמה המדעית-טכנולוגית


מה חדש?


חשוב לדעת

​הלימודים בתיכון מורכבים משלושה נדבכים: מקצוע מבוא מדעי, מקצוע מוביל ומקצוע התמחות.

 • מקצוע מדעי: מקצוע מדעי (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה), מדע וטכנולוגיה לכל

 • מקצוע מוביל : מדעי ההנדסה

 • מקצוע התמחות: טכנולוגיה מוכללת (פרויקט)

חוזר מנכ"ל למידה משמעותית בנושא תעודות הסמכה טכנולוגיות

 1. ​זכאות לתעודת בגרות איכותית.
 2. הכנה להמשך לימודים אקדמיים במיוחד בכיוון לימודי מדעים, הנדסה ורפואה.
 3. הכנה להשתלבות בתעשיית הטכנולוגיה העילית, היזמית.
 4. פיתוח ערכי נכונות לתרום לחברה ולקהילה.

​בתי ספר שמעוניינים להגיש בקשה לפתיחת המגמה בבית ספרם נדרשים לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 1. טרם הגשת בקשת פתיחת מגמה יש לבחון היטב את התאמת התלמידים למהות המקצוע ולתוכניות הלימוד.

 2. הכנת תוכנית הוראה תלת שנתית להוראת מקצוע המגמה בהסתמך על שעות המסגרת בכל מגמה.

 3. הערכות צוות הוראה להקמת המגמה – רכז מקצוע ומורים בעלי השכלה להוראת ההתמחות הרלוונטית. ניתן לפנות למפמ"ר לסיוע בחיפוש מורה.

 4. עיון בחוזר מנכ"ל המתייחס לפתיחת מגמה טכנולוגית.

 5. הגשת בקשה לפתיחת המגמה באמצעות אתר מוקד מקצוע.

 6. יש לצרף לבקשה את נספח הבקשה לפתיחת מגמה חתום על ידי הבעלות.

  • על גבי הטופס יש לציין מגמה מבוקשת "מדעית טכנולוגית".

  • סמל המגמה- 3010.

  • בסעיף ההסמכה יש לציין בגרות.

  • הרכב תעודת ההסמכה המתוכנן יש לציין את מקצוע המבוא שנבחר. המקצוע המוביל הוא "מדעי ההנדסה" - 807 ומקצוע ההתמחות הוא "טכנולוגיה מוכללת" 895.

  • הרכב תעודת ההסמכה הוא כנ"ל - תעודת הסמכה 3.3.

  • עיקרי הציוד ההתנסותי: מעבדה מכשירית ומעבדת מחשבים.

 7. לאחר הגשת הבקשה תתבצע בדיקה יסודית מול בית הספר, ולאחריה יוחלט האם לאשר את המגמה.

 8. עדכון לגבי אישור או דחיית הבקשה יתקבל דרך מערכת מוקד מקצוע ובהודעת דואר אלקטרוני.

​בעקבות השינויים שנעשו בתוכניות הלימודים התקיימו בשנים האחרונות השתלמויות מורים בהיקף משמעותי, בהלימה לתוכניות הלימודים ולצרכי המשק וצה"ל.

השתלמויות אלו מהוות את התשתית הפדגוגית והטכנולוגית של המגמה שלנו.

בשנה"ל תשפ"ג נמשיך ונקדם השתלמויות נוספות במטרה לחזק את הידע הפדגוגי הקשור ללמידה בסביבת פרויקטים ולהעמיק בתוכניות הלימודים העדכניות והחדשות. אנו עושים כל מאמץ להתאים את ההשתלמויות לבקשותיכם ולצרכיכם.

תקני הציוד נועדו לספק סביבת הוראה ולמידה שתאפשר המחשה, העמקה והעשרה.

תקן חובה בכל מגמה בחינוך הטכנולוגי:

 1. עמדת מחשב למורה שכוללת מחשב נייח, נקודת תקשורת קווית אחת לכל עמדת מורה במעבדה וכולל חיבור המעבדה לרשת התקשורת הפנים בית ספרית כולל חיווט מתאים לנקודה וחיבור חשמל כנדרש.

 2. תקני ציוד במגמה המדעית-טכנולוגית

 3. הנחיות בטיחות במעבדה במגמה מדעית טכנולוגית

שלומי אדמונד אחנין, מפמ"ר מדעית טכנולוגית
דואר אלקטרוני: shlomied@education.gov.il

ד"ר דבורה לנג, מטמיעה
מתמקדת באנלוגיות, בדילמות, בביו-הנדסה: מדע ויישומים ובפרויקטים בטכנולוגיה מוכללת
דואר אלקטרוני: dvoral.dl@gmail.com

ד"ר רועי יניב, מטמיע
מתמקד באטמוספירה וחלל, במערכות אוטונומיות וחישה מלאכותית ובממשק מדע-טכנולוגיה
דואר אלקטרוני: Royyaniv78@gmail.com

משה אביב, מדריך
מתמחה באלקטרוניקה ובאדמיניסטרציה של המגמה
דואר אלקטרוני: mosheaviv@education.gov.il

אורלי מינדרגיו, מטמיעה
מסייעת באדמיניסטרציה של המגמה
דואר אלקטרוני: mindorly@gmail.com

ורד כהן, מטמיעה
מתמחה באלקטרוניקה
דואר אלקטרוני: veredcohen2006@gmail.com