דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

חינוך גופני

דבר המפמ"ר

לחברי המורים שלום, מטרת העל של הפיקוח על החינוך הגופני היא לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבול הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאות ואישיותו.

החינוך הגופני הינו מקצוע המחנך לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים פעיל ובריא וניצול נכון של שעות הפנאי, להקניית ערכים כגון סובלנות, הגינות, שיתוף פעולה, עזרה הדדית, כבוד לזולת ומטרתו לשנות דפוסי התנהגות ואורח חיים של תלמידנו.

פעילות גופנית יום יומית ותזונה נכונה, הינם ערובה לבריאות הגוף והנפש. ילד פעיל גופנית יהיה בריא יותר בגופו ובנפשו ויסגל אורח חיים בריא וערכי גם כמבוגר.

החינוך הגופני הוא חלק מ"ליבת" מערכת החינוך ומהווה חלק אינטגרלי מתרבותה של מדינת ישראל.

המורים לחינוך גופני מחנכים את תלמידיהם במסגרת שיעורי החינוך הגופני, אירועי הספורט, ההפסקות הפעילות והיוזמות השונות הנערכות בביה"ס ומחוצה לו.

איחולי הצלחה לכולנו במשימתנו החשובה, לחינוך הדור הצעיר להיות אזרחים פעילים, ערכיים ובריאים יותר.


בברכה,
גיא דגן

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

חשוב לדעת

​בטיחות

 1. הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך, א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019

 2. הבטחת הבטיחות בפעילות ימית בבתי ספר לחינוך ולספורט ימי, הוראת קבע מס' 0263, כ"ב בכסלו תשפ"א, 08 בדצמבר 2020

 3. הנחיות לפעילות חוץ בית ספרית, הוראת קבע מס' 0218 , א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019

 4. דיווח על תאונות תלמידים, תשעו/9(ב), ל' בניסן התשע"ו, 08 במאי 2016, סעיף 3.13-3

 5.  בטיחות בחוף הים, תשעו/10, כ"ד אייר התשע"ו, 01 ביוני 2016, סעיף 5.1-1

 6. טבלת עזר למנהל בית הספר, לרשות ולבעלות לבדיקת היערכות המוסד החינוכי לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ד בתחומי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, הזהירות בדרכים והבריאות, חוזר מנכ''ל תשעד/12, כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014, סעיף 3.7-4

 7. נוהלי בטיחות בגני ילדים הוראת קבע 0086  מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולניהול של הבטיחות בגן הילדים במערכת החינוך. על מנהלת הגן לפעול בהתאם להוראות חוזר זה וכן על פי ההוראות שתועברנה ממטה המחוז באמצעות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי או מנהל בטיחות מוסדות החינוך הרשותי

פדגוגיה

 1. החינוך הגופני במוסדות החינוך - היערכות להוראתו והנחיות כלליות,  א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019

 2. הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג' – י"ב, תשעז/9(א), י"א בניסן התשע"ז, 7 במאי 2017  

 3. רשימת המקצועות שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות ועד ראשי האוניברסיטאות, תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999

 4. החינוך הגופני בליבת מערכת החינוך בחינוך היסודי, תשסו/3(א), כ'ט בתשרי התשס'ו, 01 בנובמבר 2005

 5. החינוך הגופני בליבת מערכת החינוך בחינוך העל יסודי, תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 6. הכרה במקצוע החינוך הגופני כמקצוע המעניק מקדם הטבה (בונוס) באוניברסיטאות, תשע/7, ט"ז באדר התש"ע, 02 במרץ 2010

 7. שימוש עובדי הוראה בטלפון הסלולרי, חוזר מנכ''ל תשעז/8(א), ח' בניסן התשע"ז, 04 באפריל 2017

 8. נוהל הערכה של עובדי הוראה וניהול, תשעה/3(ב), ט' בחשוון התשע"ה, 2 בנובמבר 2014

 9. התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום- עדכון, הוראת קבע מס' 0230, ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019

ספורט בתי ספר

 1. חוזר מנכ"ל כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – "האמנה החינוכית"

 2. חוזר מנכ"ל מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין - לאומיים בשנת הלימודים התשפ"א

 3. חוזר מנכ"ל  התנהלות מוסדות החינוך ביחס לתלמידים המוכרים כספורטאים מייצגים

 4. חוזר מנכ"ל היעדרות במסגרת "ייצוג לאומי" באירועים ספורטיביים בין-לאומיים

 5. חוזר מנכ"ל שחרור תלמידים מהלימודים לצורך ייצוג לאומי בתחרויות ספורט בינלאומיות

 6. טופס חופשה בשכר לעובד הוראה למטרת "ייצוג לאומי בספורט

בריאות בחינוך הגופני

הגיל הרך

 1. פעילות גופנית בגני-ילדים במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן)

כח אדם

 1. כל עובד הוראה חייב ברישיון הוראה קבוע או ברישיון לעיסוק בהוראה כדי שיוכל להיות מועסק במערכת החינוך בחוזר מנכ"ל זה תוכלו לקרוא על סוגי הרשיונות והקריטריונים לקבלתם .

 2. נוהל העבודה של מדריכי שחייה נושא לימוד השחייה במערכת החינוך חשוב ביותר ומפקחי החינוך הגופני אחראים לביצועו. כיום התלמידים לומדים שחייה בכיתה ה', ובמקומות מסוימים כבר בכיתה ב', וזאת במטרה להקנות להם את מיומנויות השחייה וההישרדות במים. מטרת סעיף זה היא להבהיר את אופן העסקתם ואת מעמדם של מדריכי השחייה,  ובכלל זה פירוט הדרישות להשכלתם ואופן התשלום של משכורתם.

התמחות וכניסה להוראה

 • התמחות וכניסה להוראה - הוראה זו באה לרכז ולעגן את כללי שלב הכניסה למקצוע ההוראה – שנת ההתמחות והשנתיים שלאחריה, כמו גם את הכללים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. הפרסום המחודש נובע משינויים שחלו בנוהלי ההתמחות והכניסה להוראה, וכן מהצורך לרכז בפרסום אחד את כל ההוראות הפזורות על פני חוזרים רבים.

איסור איסוף מידע

 • סקרים ואיסוף מידע - האיסור לאפשר איסוף מידע במוסדות החינוך ו/או באמצעותם על ידי גופים חיצוניים ללא היתר של לשכת המדען הראשי

איסור פרסום מסחרי

תמצית ההוראה

 •  חוזר מנכ''ל תשעז/12(א), כה' באב תשע"ז, 17 באוגוסט 2017 מפרט את ההנחיות בנושא האיסור של שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך, ובכלל זה את האיסור לחלק במוסדות חינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ואת האיסור של מתן חסות או המלצה על ידי עובדים במערכת החינוך. בנוסף מובא תיאור פעילותה של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.
תמצית השינויים
 • החלפת סעיף 3.7-84 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א) בשל הצורך לסייג את ההוראה האוסרת לפרסם חוגי ספורט או פעולות ספורט במוסדות החינוך, כדלקמן: אף שאין לאפשר כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של גורמים העוסקים בספורט לצורך הדגמה, מיון תלמידים או הפעלתם במהלך הלימודים, המפקח על החינוך הגופני רשאי לאשר פעילויות שמטרתן להציג בפני התלמידים חוגי ספורט המאורגנים על ידי המחלקה לספורט ברשות המקומית ובאחריותה (השינוי מופיע בסעיף קטן 7).

משלחות נוער לחו"ל

 • נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל - יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות  לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל. לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך. חוזר זה מגדיר את הנוהל הכרוך בשיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.

מיקוד ההוראה – למידה משמעותית

הצהרת מדיניות

 1. הפיקוח על החינוך הגופני יבצע את מדיניות משרד החינוך, מעצם היותו חלק אינטגרלי ממערכת החינוך.

 2. מטרת-העל של החינוך הגופני: לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבולות הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו.

המטרות והיעדים 

מטרה 1: השבחת הוראת החינוך הגופני בבתי הספר וטיפוח כוח האדם בהוראה. 

היעדים
 1. הדרכה והנחייה של מורים במסגרות חינוך שונות להוראה וללמידה משמעותית.

 2. ייזום, ארגון וביצוע השתלמויות וימי עיון למורים לחינוך גופני.

 3. ביצוע בקרה והערכה של החינוך הגופני בבית הספר.

 4. טיפוח החינוך הגופני במסגרות חינוך שונות: גיל-רך, חינוך מיוחד, חמ"ד וכד'.

 5. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשיעורי החינוך הגופני הרגילים.

 6. וידוא קיומן של תכניות הוראה בית ספריות, בהתאם לתכנית הלימודים הרשמית.

 7. הטמעה של כללי הבטיחות בחינוך הגופני.

 
מטרה 2: חינוך לפעילות גופנית לכל החיים, כחלק מאורח חיים פעיל ובריא ולשם ניצול נבון של זמן פנוי.
 
היעדים
 1. ביסוס וטיפוח של המגמה לבגרות בחינוך גופני.

 2. קידום החינוך לאורח חיים פעיל ובריא.

 3. הקניית "ידע והבנה" בחינוך הגופני במסגרת השיעורים המעשיים.

 4. הפעלת מערכת שיעורים וחוגים לטיפוח ההגנה העצמית, לחינוך ולספורט ימי, לפעילות גופנית לחיים ולניצול נבון של זמן פנו.

 5. עידוד הפעילות הגופנית העצמית של התלמידים בשעות הפנאי.

 6. העלאת המודעות לחשיבות החינוך הגופני בקרב בעלי תפקידים מרכזיים במערכת החינוך.

 7. טיפוח מפעל השחייה.

 
מטרה 3: טיפוח פעולות החינוך הגופני מעבר למסגרת השיעורים הרגילה לשם יצירת אקלים בית ספר חיובי.
 
היעדים
 1. קיום והשתתפות באירועי חינוך גופני בית ספריים.

 2. עידוד הפעילות העממית במסגרת בית הספר ומחוצה לו, כולל מועדונים בית ספריים.

 3. קיום הפסקות פעילות בבתי הספר.

 4. שיתוף תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתחרויות ספורט בתי ספר וימי ספורט בית ספריים.

 
מטרה 4: טיפוח ספורט בתי הספר לשם מתן ביטוי לפוטנציאל היחיד וככלי חינוכי חברתי לחיים.
 
היעדים
 1. עידוד בתי הספר להשתתף באירועי הספורט של בתי הספר במסגרת המחוזית, הארצית והבין-לאומית.

 2. ארגון וביצוע אירועי ספורט של בתי הספר במסגרת המחוזית, הארצית והבין-לאומית.

 3. טיפוח כיתות ספורט, ספורט ימי, מועדונים בית ספריים ומגמות לבגרות בחינוך גופני.

 4. הרחבת היסודות הגופניים-ספורטיביים לתלמידי בתי הספר היסודיים.

 5. הפנית תלמידים בעלי כישורים ספורטיביים להמשך התפתחות מקצועית בשעות אחר הצהריים.

 
מטרה 5: חינוך לערכים
 
היעדים
 1. הרחבת השימוש בחינוך הגופני כמקצוע המחנך לחיים.

 2. טיפוח החינוך להתנהגות נאותה בקרב קהל הצופים והתלמידים-הספורטאים באירועי החינוך הגופני והספורט של בתי הספר, החל ברמה הבית ספרית, המשך ברמה המחוזית וכלה ברמות הארצית והבין-לאומית.

 3. חינוך לסבלנות, לסובלנות, לכבוד לזולת ולקבלת האחר.

שימו לב: אין חשיבות לסדר כתיבת המטרות והיעדים מבחינת ביצועם.

בימים אלו אנו נערכים לפתיחת שנה"ל תשפ"א בצל משבר הקורונה. 

בשל הגבלת מספר ימי הלימוד פנים אל פנים בכיתות ד' – י"ב, שנת לימודים זו מצריכה אותנו להתאים את עבודתנו למגבלות שנוצרו. על מנת להתוות את דרכי העבודה של מנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני נקבעו כללים לעבודה בצל הקורונה. האילוץ של למידה מרחוק יוצר הזדמנות ללמידה חדשנית, למידה בה אנו יכולים לרתום את התלמידים כשותפים פעילים, כלומדים עצמאיים המפתחים אחריות ומסוגלות אישית ובכך להתוות דרך משמעותית ליישום מטרת העל בחינוך הגופני - ניהול אורח חיים פעיל ובריא כחלק משגרת החיים.

הנחיות כלליות

 הנחיות כלליות להוראת החינוך הגופני בשנה"ל תשפ"א – בצל משבר הקורונה

הנחיות משלימות לסעיף חינוך הגופני במסמך אורחות החיים בבית הספר בצל משבר הקורונה – שנה"ל תשפ"א

 הנחיות להערכת תלמידים ותלמידות בחנ"ג - תשפ"א

הנחיות בטיחות לתלמידים בפעילות גופנית במסגרת למידה מרחוק בתקופת הקורונה

​לקראת פתיחת שנת הלימודים, יש להקים ועדה מלווה לכיתות הספורט של חטיבת הביניים, שישתתפו בה גם הגופים: רשות מקומית, אגודה או מועדון ספורט והורים, כאשר המטרה לשתף פעולה ולתרום להצלחת כיתות הספורט.

תקנון כיתות הספורט מעודכן ינואר 2019

טפסי בקשה לפתיחת כיתת ספורט תשפ"א

​הרכב ועדת המקצוע להוראת החינוך הגופני

מרכז הועדה

 • גיא דגן, מפמ"ר וממונה על החינוך הגופני

יו"ר הוועדה

 • פרופ' סימה זך, מכללת זינמן שבמכון וינגייט

חברי הוועדה

 • ד"ר אמין מוקטרן, מפקח על החינוך הגופני במחוז הצפון

 • עפר שמעוני, משרד החינוך, מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני

 • ד"ר גילי יוסף, מכללת סמינר הקיבוצים, ראש פיתוח אקדמי בחינוך גופני

 • מר תמיר כהן, מוסינזון הוד השרון, מורה לחנ"ג ולמגמה בחינוך גופני

 • גב' אפרת עומר, זיו ומרקס ירושלים, מורה לחינוך גופני ורכזת שכבה

 • ד"ר מאיר אבקסיס, סגן מנהל מכללת גבעת ושינגטון וראש המסלול לחינוך גופני

 • מר ניב וינטרוב, משרד החינוך, מדריך ארצי ומורה לחינוך גופני בחט"ב יהלום שהם

 • גב' הדר בן אור, חקלאי פרדס חנה, מורה לחינוך גופני

 • גב' זהר אייל-רמון, ליאו בק חיפה, מורה לחינוך גופני, רכזת מקצוע ומחנכת כיתה

 • ד"ר מירי שחף, ממ"ד מיטל פ"ת, גבעת וושינגטון, מורה לחינוך גופני ומדריכה פדגוגית

 • ד"ר אלה שובל, מכללות להכשרת מורים לחינוך גופני, רכזת תואר שני בגבעת וושינגטון ולגיל הרך במכללת זינמן


נהלי מינוי ועדת המקצוע >>

פרטים ליצירת קשר

גיא דגן

מנהל תחום דעת (מפמ"ר) חינוך גופני

דואר אלקטרוני: gayda@education.gov.il