דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​תוכניות הלימודים

הלכה
משנה
גמרא

​מבוא

"וזאת המצוה, החקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה, למען תירא את ה' אלקיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו" (דברים ו', ב'). תכליתו של לימוד התורה ללמוד, לעשות, לירוא את ה' ולשמור את חוקותיו. שונה הוא לימוד תורה משאר לימודים, בכך שהלימוד הזה הוא מצווה לעצמו, ובאותה שעה תכליתו להביא לשמירת מצוות.

הנחות יסוד

 1. התורה שבכתב ופירושה בתורה שבעל-פה שניתנו לישראל מפי הגבורה, הם המקור להוראות להתנהגות היחיד והחברה בישראל ויסוד התרבות של העם.
 2. קיומו ושלומו של עם ישראל תלויים בשמירת תורת ה' ומצוותיה, כנאמר: "ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלקיך נתן לך כל הימים" (דברים ד' 40).
 3. ההוראה בבית-הספר צריכה לשמש נקודת-מוצא ללימוד מתמיד המתחדש תדיר.

מטרות בתחום האמונה והרגש

המטרות החינוכיות של הוראת ההלכה בתחום האמונה והרגש מכוונת לכך, שהלומד:

 1. יאמין בבורא עולם ומנהיגו, אשר בחר בעם ישראל ונתן לו את תורתו, בחר בארץ- ישראל והנחילה לעמו.
 2. יקבל את התורה שבעל-פה כמקור לפרשנות מוסמכת ומחייבת של התורה שבכתב.
 3. ירצה לכונן את אורח חייו על-פי ההלכה.
 4. ישאף לעבוד את ה' בלבב שלם:
  יתמיד בקיום המצוות ובהידורן, יהיה נכון לבחון את דעותיו לאור השקפת עולמם של חז"ל, ישתדל להגיע ליראת ה' ולאהבת ישראל ולאהבת הבריות, יכבד חכמים ויתחנך לאמונת חכמים.
 5. ישתדל לעסוק בתורה תדיר.
 6. יחבב את לימוד התורה שבעל-פה.
 7. יתפוס את ההלכה כסיכום המשנה והסוגיה התלמודית.
 8. יתפוס את ההלכה כאמצעי להתייחסות ולשפיטה במצבים האקטואליים:
  ביחסים שבין אדם לחברו, בעניינים שבין אדם למקום, בעניינים שבין אדם לציבור.
 9. יהיה ער לבעיות השעה, וישתדל לקבוע לגביהן עמדה המבוססת עלההלכה.
 10. יתייחס בכובד ראש וברצינות לכל בעיה שיש בה הבחנות הלכתיות, ויברר אותה בירור יסודי לפני קבלת ההחלטה.
 11. יהיה נכון לשאול שאלת חכם ולקבל את הכרעתו.

מטרות בתחום ההכרה

המטרות החינוכיות בתחום ההכרה בהוראת ההלכה מכוונות לכך שהלומד:

 1. יכיר מקורות העוסקים בנושאים מתחומים שונים ביהדות: 
  בין אדם לחברו, תפילה, מועדים, מצוות התלויות בארץ, בין אדם לציבור, היחס לנכרי, אישות, שמחה ואבל ,איסור והיתר, טהרה.
 2. יכיר ספרי יסוד ביהדות, וידע איזו אינפורמציה הלכתית יוכל לשאוב מהם (כגון מדרשי הלכה ואגדה,ששה סדרי משנה,משנה תורה לרמב"ם, ספר החינוך, שולחן ערוך, אנציקלופדיה תלמודית ודומיהם).
 3. יוכל למצוא בכוחות עצמו חומר בספרי יהדות ויבחן באמצעותו את הבעיות המעסיקות אותו.
 4. יכיר את מקומם של הספרים והמחברים הבאים בהשתלשלות ההלכה, וידע באילו נושאים עוסק כל אחד מהם: רי"ף, רא"ש, רמב"ם, ארבעה טורים, שו"ע, בן איש חי, כף החיים, ערוך השלחן, משנה ברורה.
 5. יוכל לזהות מצבים שבהם קיימת בעייה הלכית, וישתמש ביחס אליה באמצעים המתאימים לבעיה:
  יחפש את הפתרון בכוחות עצמו, ישאל שאלת חכם.
 6.  יכיר את ספרי ההלכה הקלסיים והחדשים, וידע כיצד למצוא בהם פתרון לשאלה המתעוררת (ספרים לדוגמה: שולחן ערוך, חיי אדם, כף החיים, משנה ברורה, בן איש חי, קיצור שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה).