דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

ועדות מתוקף חוק

ועדות מתוקף חוק, הן ועדות מקצועיות שהרכבן נקבע בחוק, ובידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים. קיימות שלוש ועדות מתוקף חוק: (א) ועדת השמה (ב) ועדת שילוב מוסדית (ג) ועדת ערר.

שירותי הזנה

השתתפות משרד החינוך במימון שירותי הזנה לשנת תשע"ב

שירותי ניקיון

השתתפות משרד החינוך במימון תוספת שירותי היקף וניקיון לשנת תשע"ב

הסעות

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך כך.

תשלומים עבור תלמידי חוץ

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה - בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד - תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 (להלן "בעלות"), הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת, שאליה שייך התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

   תכנית השילוב

הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד

חוזרי מנכ"ל שונים 

הנגשה

סעיף זה בא להסדיר את הנוהל להקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי (מדובר בנגישות פרטנית לילד בגיל לימוד חובה בעל צורך מיוחד).

סייעות במסגרות החינוך המיוחד

בנהלים להעסקת סייעות במוסדות החינוך המיוחד ובתמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במוסדות החינוך הרגיל.

החוזר מתייחס לתפקידי הסייעת, למועדי עבודתה ברצף שנת הלימודים ובחופשות, לנוהלי הדיווח לצורך השתתפות המשרד בהעסקת הסייעות ולהקצאת משרת הסייעת על פי סוגי מוסדות החינוך ועל פי מגוון הלקויות.

תכנון לימודים

חוזרי מנכ"ל: היבחנות תלמידים ליקויי למידה

נהלים להתאמות בבחינות בגרות - תש"ע

תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם

תלמידים חולים השוהים בביתם יקבלו תמיכה לימודית לשם סגירת פערים לימודיים מספק של המשרד אשר זכה במכרז, בפיקוח המינהל הפדגוגי. הנהלים שיפורטו להלן חלים על תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ממסגרות רשמיות וממסגרות מוכרות שאינן רשמיות.