דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שאלות ותשובות

לבטים ראשונים

בכל מקרה שבו ההורים חוששים שקיים קושי ו/או עיכוב בהתפתחות ילדם, מומלץ לפנות תחילה אל רופא הילדים המטפל (או רופא המשפחה). לרופא הילדים ידע וניסיון רב, והוא יוכל להמליץ האם יש צורך בבירור נוסף. לקריאה נוספת
התמודדות ההורים לילד עם צרכים מיוחדים היא התמודדות מורכבת. כל משפחה מפתחת את דרכי ההתמודדות הייחודיות לה עם קבלת הידיעה על האבחנה של הילד/ה. לקריאה נוספת

הסעות

תלמידי החינוך המיוחד עם המוגבלויות המפורטות להלן זכאים להסעות ללא קריטריון של מרחק המסגרת החינוכית מביתם:
 • שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות
 • אוטיזם
 • הפרעות נפשיות קשות
 • מוגבלות שכלית התפתחותית (בינוני רב-בעייתי; בינוני מורכב; קשה / עמוק / סיעודי)
 • כבדות שמיעה וחירשות
 • כבדות ראייה ועיוורון
תלמידי החינוך המיוחד עם מוגבלויות אחרות, זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על תלמידי החינוך הרגיל. לקריאה נוספת
הסעת תלמיד בחינוך המיוחד לגן ילדים הנמצא במרחק העולה על 25 ק"מ או לבית הספר הנמצא במרחק העולה על 35 ק"מ טעונה אישור בכתב של צוות שיבוץ.

ועדות ושיבוצים

ועדת שילוב

הדיונים בוועדות השילוב המוסדיות בעניינו של תלמיד לקראת שנת הלימודים העוקבת, יתחילו בכל שנת לימודים בחודש מרץ ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי. הדיונים לתלמידי בית ספר מתקיימים במסגרת החינוכית ולילדי גנים במרכז התמיכה היישובי/אזורי – מתי"א. לקריאה נוספת
הורים המבקשים לדון בעניין של ילדם, יפנו בכתב ליו"ר ועדת השילוב (בבית הספר להנהלת בית הספר, ובגני הילדים למפקח הכולל). על ההורים לצרף לבקשה כל מסמך שיש ברשותם היכול לסייע ולתרום לדיון בעניין הילד. לקריאה נוספת
בעת הגשת הפניה לוועדת השילוב יש להעביר את המסמכים הללו: חוות דעת חינוכית, הערכות ובדיקות ראייה ושמיעה. מומלץ לצרף לבקשה כל מסמך היכול לסייע ולתרום לדיון. המסמכים הנדרשים
על יו"ר הוועדה לדאוג לזמן את ההורים ואת הילד שעניינו יידון בוועדה. ההזמנה תישלח לפחות עשרה ימים לפני מועד הדיון. זימונים לוועדה הנחיות ונהלים
בהחלט, על יו"ר הוועדה לעשות ככל הניתן כדי להימנע מקיום דיון ללא הורים. עליו לוודא שההורים קיבלו את הזימון לפני שיוחלט לקיים את הדיון שלא בנוכחותם. זימונים לוועדה הנחיות ונהלים
הורים המבקשים לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנו למנהל המסגרת החינוכית. הורים לילד בגן יפנו למנהל מרכז התמיכה היישובי/אזורי – מתי"א.
העתק ההחלטה המנומקת יישלח להורי הילד לא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת ההחלטה. את ההחלטה ניתן יהיה לראות באמצעות פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים. החלטות הועדה
הורים או תלמיד רשאים להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית, אך לא על היקף התמיכה מתוכנית השילוב. את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה ברשות המקומית בתוך 21 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת ועדת השילוב, ולא יאוחר מ-5 ביולי בכל שנה. ערר על החלטות הועדה

ועדת השמה

ישנם כמה מקרים שאינם מחייבים דיון בוועדת השמה:
 • העברת תלמיד ממסגרת של בית ספר לחינוך מיוחד או ממסגרת של כיתת חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל לכיתה בחינוך הרגיל, תתבצע ללא ועדת השמה, ובלבד שהתקבלה הסכמה של הגורמים המקצועיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד ושל ההורים.
 • תלמיד שהייתה לו זכאות לחינוך מיוחד עד שנה לפני סיום לימודיו ויש צורך בהארכת זכאותו לשנה אחת נוספת.
 • תלמיד המאושפז בבית חולים ולומד במהלך אשפוזו במסגרת חינוך בתוך בית החולים.
לקריאה נוספת
בפניית הורים, ישירות ליו"ר ועדת ההשמה. במקרים חריגים במיוחד ובאישור המפקח על המוסד החינוכי, יתקיים דיון מיוחד בוועדת השילוב בנוגע להפניית תלמיד לוועדת השמה – גם אם לא קיבל תמיכה במסגרת תוכנית השילוב. חוזר מנכ"ל
ועדות ההשמה מתקיימות ברשות. מקום הוועדה נקבע בהתאם לנגישות המבנה וזמינותו למוזמנים והוא מופיע על טופס ההזמנה. ועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים. דיונים בעניינם של ילדים בגיל הרך המופנים בפעם הראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין ילדים העולים לכיתה א' יתקיימו עד 31 במאי בכל שנה. כל ועדה שתתכנס מעבר לתאריכים אלו, תמומש החלטתה בשנת הלימודים הבאה. לוח זמנים לעבודת הוועדה
כל בקשת הפניה לוועדת השמה מטעם ההורים, רשות החינוך המקומית או ארגון ציבורי תיעשה בכתב ותישלח אל יו"ר הוועדה ברשות המקומית. אם הגורם המפנה לוועדת השמה הוא המוסד החינוכי, יזומנו תחילה ההורים והתלמיד לשיחה מקדימה. מנהל המוסד החינוכי, בשיתוף הגננת או המחנכת ומומחה תחום רלוונטי, יציג בפני ההורים את הסיבות להפניית התלמיד לוועדת השמה ויסביר להם את סמכויותיה של הוועדה ותפקידיה. הליך ההפניה על ידי הורה, רשות חינוך מקומית או ארגון ציבורי הליך ההפניה על ידי המוסד החינוכי
בעת הפניית תלמיד לוועדת ההשמה יש להביא את המסמכים הללו:
 • שאלון ההפניה של התלמיד כולל דו"ח מקיף מטעם המוסד החינוכי שבו הוא לומד;
 • חוות דעת של גורם מקצועי שאבחנתו קבילה;
 • החלטת ועדת השילוב;
 • בדיקות ראייה ושמיעה עדכניות;
ההורים רשאים להגיש לוועדה חוות דעת מקצועיות ומסמכים אחרים הנוגעים לעניינו של הילד. המסמכים הנדרשים
ההזמנה נשלחת להורים בדואר רשום, והעתק ההזמנה יתויק ברשות המקומית. לזימונים לוועדה
בהחלט, אין לקיים את הדיון בלא נוכחות ההורים. במקרים שבהם ההורים יסרבו לקבל את מכתב הזימון בדואר רשום או יסרבו להופיע בוועדה, יתקיים הדיון בלעדיהם וסירובם יירשם בפרוטוקול. לזימונים לוועדה
אם הורים מבקשים לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות – יש להיענות לבקשתם. לזימונים לוועדה
החלטת ועדת ההשמה תדווח ותופק באמצעות מערכת מקוונת ותישלח להורי התלמיד, לחברי הוועדה ולמנהל המוסד החינוכי של התלמיד. את ההחלטה ניתן יהיה לראות באמצעות פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים. להחלטות הועדה
זכותכם לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת הערר המחוזית 21 יום ממועד קבלת מכתב החלטות הוועדה. להחלטות הועדה
רק אם מתקיים שיח עם הרשות המקומית ויש הסכמה של הרשות לקיים צוות בין-מקצועי שמחזיר את התלמיד לחינוך הרגיל. בכל מקרה אחר יש לפנות תוך 21 יום לוועדת ערר.
ועדת השמה חריגה היא ועדה שאינה מתקיימת במועדים הקבועים בנהלים, וכן ועדה שנותנת זכאות לחינוך מיוחד, ויישום הזכאות הוא באותה שנה שבה התקיימה הוועדה. ועדת השמה חריגה מתקיימת רק על סמך אישור מנהל/ת מחוז.

ועדת ערר

המועד להגשת הערר הוא בתוך 21 יום מקבלת החלטת ועדת ההשמה. ועדת הערר מתקיימת במשרדי המחוז שאליו שייכת הרשות שבה התקיימה ועדת ההשמה. לוחות זמנים לעבודת הוועדה
על הגורם המפנה להגיש בקשה בכתב ליו"ר ועדת הערר. הפניה לוועדת הערר
המסמכים המובאים בפני ועדת הערר הם בעיקרם המסמכים שהובאו לפני ועדת ההשמה, פרוטוקול ועדת ההשמה וטופס ההחלטה של ועדת ההשמה. הורי התלמיד רשאים להביא לוועדה כל חוות דעת מקצועית ומסמכים עדכניים אחרים שלא הוצגו בוועדת ההשמה. המסמכים הנדרשים
בהחלט, החלטות שתתקבלנה מבלי שהורי התלמיד הוזמנו אינן תקפות. אם החליטו ההורים שלא להופיע, הוועדה רשאית לדון ולקבל החלטה בהיעדרם על פי הנהלים. זימונים לועדה
אם הורים מבקשים לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות – יש להיענות לבקשתם. זימונים לועדה
הודעה להורים על החלטת הוועדה ונימוקיה תישלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת הערר. את ההחלטה ניתן יהיה לראות באמצעות פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים. זימונים לועדה
החלטת ועדת הערר היא סופית, ולא קיים הליך של ערר על ערר.

ועדות שיבוץ

שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך המיוחד על פי החלטת ועדת השמה/ערר הוא באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר. שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד
לאחר קבלת החלטת ועדת ההשמה, חשוב שיתקיים שיח רצוף עם הרשות לקראת ועדת השיבוץ. עם זאת ההחלטה על אודות השיבוץ מתקבלת על ידי צוות שיבוץ ברשות המקומית בהתאם לשיקולים מקצועיים.
ערר על החלטת ועדת השיבוץ יש להגיש למנהל מחלקת/אגף החינוך ברשות המקומית וכן למנהל/ת המחוז במשרד החינוך. שיבוצים

למידה ומסגרות חינוך

הכלה בחינוך הרגיל

בתחילת כל שנת לימודים נערך מיפוי על ידי מחנכת הכיתה לבחינת מצבם הלימודי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי של התלמידים תוך ציון החזקות והקשיים שלהם. בעקבות המיפוי יאותרו התלמידים שזקוקים לפדגוגיה מותאמת כמענה לצרכים לימודיים, רגשיים וחברתיים. לכל תלמיד שאותר תיבנה תוכנית התערבות, ותתקבל החלטה באשר לאופן התמיכה במסגרת בית הספר. המטרה היא לאפשר לתלמיד לקבל מענים מהצוות החינוכי בחינוך הרגיל.
ההורים יכולים לפנות למחנך הכיתה, ולעדכן אותו בתחושותיהם, ולבקש התייעצות בפורום רחב יותר הכולל את הצוות הבין-מקצועי של בית הספר . הכלה ומיצוי בחינוך הרגיל

תוכנית השילוב

מערכת החינוך מאמינה בשילוב ילדים עם מוגבלויות במסגרות החינוך הרגיל. התפיסה היא כי שילובם מאפשר להם למצות את יכולותיהם, לגדול כחלק מהחברה ולהצליח להשתלב בה באופן מיטבי יותר כבוגרים.
כן, בהתאם להנחיות על אודות שילוב.
התוכנית תיבנה בשותפות עם ההורים ותיקבע, ככל האפשר, מתוך מגמה לשלב את התלמיד בתוכנית הלימודים הרגילה, לפי יכולותיו וצרכיו של התלמיד המשולב ובהתחשב בגילו ובמוגבלויותיו על מאפייניהן ומידת חומרתן. התוכנית תהווה בסיס לעבודת הצוות הבין-מקצועי כמסמך מחייב מתוקף חוק, ותתמקד במספר מצומצם של יעדים.
  התמיכות המגיעות לילדים במסגרת תוכנית השילוב הן אלו:
 • תמיכה מסוג הוראה על ידי מורה לחינוך מיוחד.
 • תמיכה מסוג טיפול על ידי אנשי מקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת טיפולים באמצעות אומנויות.
 • תמיכה מסוג סיוע – תינתן רק לתלמידים עם מוגבלויות בשכיחות נמוכה (אוטיזם, הפרעות נפשיות, עיוורון וכבדות ראייה, חירשות וכבדות שמיעה, מוגבלות פיזית קשה, מוגבלות שכלית התפתחותית קלה עד עמוקה ומחלות מיוחדות).
כדי לקבל תמיכה מסוג גננת שילוב יש לעבור ועדת שילוב מתוקף חוק על מנת לקבל זכאות לשירותי חינוך מיוחד.
  לבחינת הזכאות יש להביא את המסמכים הללו:
 • שאלון הפניה לוועדת שילוב.
 • דף להורים לוועדת שילוב.
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של הילד.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.

תוכנית ההשתלבות

תוכנית ההשתלבות מתקיימת ב-12 רשויות בשכבות גיל ב' עד ו': ירושלים, חולון, טירת הכרמל, מעלה אדומים, מטה יהודה, מבשרת ציון, אבו גוש, בקעת הירדן, מגילות, מעלה אפרים, גבעת זאב, הר אדר.
עקרונות תוכנית ההשתלבות הם אלו:
 • זכות ההורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם – חינוך רגיל או חינוך מיוחד.
 • קביעת תקציב אישי לתלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחד ולומד בחינוך רגיל על פי רמות תפקוד וסוג המוגבלות.
 • גמישות תקציבית להתאמת תמיכות על פי צורכי התלמיד – "שירות מכוון תלמיד".
 • הובלה ויישום בשותפות החינוך הרגיל והמיוחד.
  ההשתלבות מרחיבה את אפשרויות השילוב של תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך ומתבססת על עקרונות הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל – ועדת דורנר (2009).
 • זכות ההורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם.
 • קביעת תקציב אישי לתלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחד ולומד בחינוך רגיל על פי רמות תפקוד וסוג המוגבלות.
 • גמישות תקציבית להתאמת תמיכות על פי צורכי התלמיד – "שירות מכוון תלמיד".
ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם: חינוך רגיל, חינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל. במקרה של תלמיד שהתנהגותו מתאפיינת בסיכון עצמי או בסיכון הסביבה – לא תתאפשר בחירת סוג המסגרת.
התקציב האישי לתלמיד עם מוגבלות בשכיחות נמוכה (אוטיזם, הפרעות נפשיות, עיוורון וכבדות ראייה, חירשות וכבדות שמיעה, מוגבלות פיזית קשה, מוגבלות שכלית התפתחותית קלה עד עמוקה ומחלות מיוחדות) הלומד בחינוך הרגיל, נקבע בהתאם לממצאים של שאלון ההפניה לוועדת שילוב בהתייחס לרמת התפקוד ולסוג המוגבלות.

מרכזי תמיכה (מתי"א)

מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) מהווה מערכת המאפשרת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד באזור השירות שעליו הוא מופקד ליישם את חוק החינוך המיוחד, בתחומים שנדרשת בהם היערכות ברמה יישובית או אזורית. המתי"א מספק כלים מקצועיים למסגרות החינוך, לרבות טיפול ישיר בתלמידים.

סוגי מסגרות – גני ילדים

ישנם שלושה סוגים של מסגרות לימוד בחינוך הקדם-יסודי (גיל הגן) על הרצף שבין חינוך מיוחד לחינוך רגיל:
 • שילוב/השתלבות ילד עם צרכים מיוחדים בגן לחינוך רגיל – מדובר בגן ילדים רגיל, שבו לומד ילד אחד, או יותר, עם מוגבלויות שונות, בהתאם ל חוק החינוך המיוחד ולחוזר מנכ"ל סח /3(ד) 2007,ובהתאם להחלטה של ועדת השילוב
 • גן משולב – גן לחינוך רגיל שבו משתלבים כמה ילדים עם צרכים מיוחדים (6–10), בהתאם ל חוזר מנכ"ל עד/5(א), 2014 – נספח מס' 11 ועל פי החלטתה של ועדת השילוב. מספר הילדים עם צרכים מיוחדים בגן משולב יהיה גדול יותר מאשר בשילוב פרטני בגן לחינוך רגיל. להרחבה: חוזר מנכ''ל סח/3(ד), 2007, נספח מס' 13.
 • גן לחינוך מיוחד – גן שבו כל הילדים הם ילדים עם צרכים מיוחדים, עם מוגבלויות שונות ברמות תפקוד שונות, בהתאם לחוק החינוך המיוחד ולהחלטה של ועדת השמה.
  בכל אחד מסוגי המסגרות נכתבת לילד תוכנית אישית, והוא מקבל תמיכות על פי צרכיו ובהתאם לנהלים המאפיינים כל סוג מסגרת.
  חשוב לזכור כי בכל סוג מסגרת מתקיימים תהליכים שונים לשילוב הילד עם בני גילו. מידע נוסף על אודות סוגי המסגרות.
 • בגן משולב לומדת קבוצת ילדים עם מוגבלויות כגון עיכוב התפתחותי, עיכוב שפתי, מוגבלות שמיעה ומוגבלות ראייה לצד ילדים מהחינוך הרגיל.
  רוב הגנים שבהם לומדים ילדים עם צרכים מיוחדים הם גנים לחינוך מיוחד או גנים לחינוך רגיל שבהם משתלב הילד באופן פרטני. אם אין גן משולב באזור המגורים (כלומר גן שבו לומדת קבוצה של ילדים עם מוגבלויות), הגדרת גן משולב היא לשנה אחת בלבד והיא מותנית באישור של ועדת השילוב היישובית בכל שנה מחדש ובאישורו של המפקח על החינוך המיוחד. במידה ולא ייפתח גן משולב, ועדת השילוב/ההשמה תפנה את הילד לגן חינוך רגיל (שילוב) או לגן חינוך המיוחד, בהתאם להחלטת הוועדה. בכל אחת מהמסגרות תיבנה לילד תוכנית אישית בהתאם לצרכיו.
  בכל אחד מסוגי הגנים עובד צוות רב-מקצועי. בגן משולב כולל הצוות גננת-אם מנהלת הגן, גננת לחינוך מיוחד ושתי סייעות.
  הגן המשולב מוגדר כאחת מצורות התמיכה האפשריות בתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרת הרגילה. בכל מקרה האפשרות לעבור לסוג אחר של מסגרת לימודית פתוחה בפני הילד בהתאם להחלטת ועדה מתוקף חוק – ועדת שילוב או ועדת השמה.

  סוגי מסגרות – בתי ספר

  קיימות מסגרות חינוך (בגיל בית הספר ובגיל הגן) על הרצף שבין חינוך מיוחד לחינוך רגיל. ההבדלים בין סוגי המסגרות קשורים למידה שבה התלמיד משולב עם תלמידים בני גילו. מבחינה זו ישנן שלוש אפשרויות:
 • ילד עם צרכים מיוחדים הלומד בכיתה/גן לחינוך רגיל (שילוב).
 • הילד לומד בכיתת חינוך מיוחד הממוקמת בבית ספר לחינוך רגיל.
 • הילד לומד בבית ספר/גן לחינוך מיוחד.
 • חשוב לזכור כי בכל סוג מסגרת מתקיימים תהליכים שונים לשילוב הילד עם בני גילו. מידע נוסף על אודות סוגי המסגרות מסגרות החינוך נבדלות זו מזו גם בהתאם לסוג המוגבלות (הלקות) של התלמידים, אך קיימות מסגרות שבהן לומדים תלמידים עם סוגים שונים של מוגבלויות. מידע נוסף על אודות אוכלוסיות החינוך המיוחד
  כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים בנויות על פי הגדרת המוגבלות המאפיינת את התלמידים:
  אוטיסטים; הפרעות התנהגות/רגשיות קשות; הפרעות נפשיות קשות; ליקויי למידה רב- בעייתיים; מעוכבי התפתחות (עד כיתה ג') ; מעוכבי שפה (עד כיתה ג'); שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות רב-בעייתיות; כבדי שמיעה וחירשים רב-בעייתיים; כבדי ראייה ועיוורים רב-בעייתיים; מוגבלות שכלית התפתחותית (קל רב-בעייתי; בינוני; בינוני מורכב; קשה/עמוק/סיעודי). אין הכרח כי בכיתת חינוך מיוחד ילמדו תלמידים המאופיינים רק עם מוגבלות אחת. שיקול הדעת מתקיים בהתאם למאפייני התפקוד של התלמידים.מידע נוסף על אודות אוכלוסיות החינוך המיוחד
  לאיתור כיתה מתאימה עבור ילדכם ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית, למרכז התמיכה האזורי (מתי"א ביישוב או באזור) ו/או לפיקוח על החינוך המיוחד במחוז.
  בכל כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל מלמדת מחנכת הכיתה שהינה מורה לחינוך מיוחד, ומורים מקצועיים מתחומי דעת שונים. על פי רוב יש לכיתה סייעת כיתתית (בהתאם לזכאות).
  מטפלים ממקצועות הבריאות (צוות פָּרָה-רפואי) מעניקים טיפולים ליחידים או לקבוצות בכיתה בהתאם לצורכי התלמידים ולשיקולי הצוות הבית ספרי. ישנם בעלי תפקידים בצוות הבית ספרי (כגון יועצת) הקשורים אף הם לכיתת החינוך המיוחד. למידע נוסף
  הצוות הכיתתי בבית הספר לחינוך מיוחד כולל את מחנכת הכיתה ומורים מקצועיים בעלי הכשרה בחינוך מיוחד, סייעת כיתתית ומטפלים ממקצועות הבריאות (צוות פָּרָה-רפואי) המעניקים טיפולים בתחומי התמחותם ליחידים או לקבוצות בהתאם לצורכי התלמידים ולשיקולי הצוות. למידע נוסף
  הלמידה במקצועות השונים מתקיימת על בסיס תוכניות הלימודים הרגילות תוך הוספת תכנים רלוונטיים לצורכי התלמידים, ותוך התאמת דרכי ההוראה והסביבה החינוכית בהתייחס למאפייני התלמידים ולרמת תפקודם. לכל תלמיד נכתבת תוכנית אישית המיושמת כחלק מלמידה קבוצתית ופרטנית.
  מידע נוסף על אודות תוכנית הלימודים במסגרות השונות לתלמידים עם צרכים מיוחדים. מידע על אודות עקרונות מרכזיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים
  מידת ההתאמה של סוג המסגרת החינוכית לצורכי התלמיד נבחנת באופן שוטף על ידי הצוות החינוכי בהתאם להתקדמות התלמיד. אם הצוות החינוכי ו/או ההורים חשים כי יש מקום למעבר התלמיד מכיתת חינוך מיוחד לשילוב בכיתה לחינוך רגיל, ניתן להפנות את התלמיד לוועדת שילוב אשר תבחן את הבקשה. בכל מקרה, אחת ל-3 שנים מתקיימת באופן אוטומטי ועדת השמה לכל תלמיד במסגרת החינוך המיוחד, בוועדה נבחנת מחדש מידת ההתאמה של המסגרת לצורכי התלמיד, וניתן לקבל החלטה על הפניה לוועדת שילוב. המעבר לכיתת החינוך הרגיל הוא הדרגתי, וזאת כדי לאפשר בדיקה והתרשמות מיכולותיו של התלמיד ומתפקודו. ככל שהשילוב מצליח ומספר שעות ההשתלבות מגיע עד לשליש משעות המערכת, ניתן לשקול מעבר לכיתת החינוך הרגיל.
  הליך זה יכול להתקיים באמצעות צוות רב-מקצועי, וכשיש הסכמה של כל הגורמים השותפים, ניתן להחליט על חינוך רגיל.מידע נוסף על אודות ועדות מתוקף חוק (ועדות השמה, שילוב, ערר).

  סייעות

  ההחלטה על זכאות לתמיכה מסוג סייעת מתקבלת בוועדת שילוב. לאחר שהוחלט שיש זכאות, מתקיימת ישיבת צוות רב-מקצועי שמחליטה על היקף שעות הסיוע שיקבל התלמיד.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  לאחר שאושרה הזכאות בוועדת השילוב מועברת בקשה למחוז ולרשות המקומית. לאחר שמתקבל אישור תקציבי מועבר אישור לרשות המקומית, האחראית על העסקת הסייעת.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  מחנכת הכיתה/מנהלת הגן היא איש הצוות המוביל, והיא זו שמתכללת את תוכנית השילוב של התלמיד. חשוב שההורים ייפגשו במהלך השנה עם כל הצוות החינוכי. מדיניות משרד החינוך תומכת בקשר עם הצוות החינוכי ובכללו הסייעת. עם זאת יש חשיבות רבה לנהל את השיח באופן מיטבי ולשמור על גבולות שיח שיתאימו לכל הצדדים הורים-מורה-סייעת. הסייעת מועסקת על ידי הרשות המקומית, ועל כן הנהלים לשיח צריכים להיבנות בשיתוף עם הרשות המקומית והמסגרת החינוכית.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  יש לפנות למנהל/ת המסגרת החינוכית ולמחלקת החינוך ברשות המקומית.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  על הרשות המקומית למצוא ממלאת מקום, אם אין ממלאת מקום, ילווה צוות המסגרת החינוכית את התלמיד מהמשאבים הקיימים במסגרת. התלמיד צריך ויכול להגיע למסגרת החינוכית גם ללא ליווי של סייעת.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  התלמיד זכאי לליווי של איש צוות, הסייעת עצמה לא מחויבת לצאת לטיול של כמה ימים. הרשות המקומית ומנהל המסגרת החינוכית יפעלו למציאת איש צוות מתאים לליווי בטיול.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  ועדת השילוב מתקיימת בבית הספר שבו לומד התלמיד, אם הרשות שבה גר התלמיד מאשרת זכאות לסייעת בעיר אחרת, היא דואגת להעברת התשלום לעיר שבה ילמד.
  למידע נוסף על אודות סייעות:
  סייעת השילוב מיועדת ללוות את התלמיד במסגרת החינוכית. אם הצוות החינוכי חושב שליווי של תלמידים נוספים תורם לשילוב התלמיד בכיתה ואינו פוגע בתפקודו, ניתן להיעזר בסייעת לפעולות נוספות.
  למידע נוסף על אודות סייעות: