דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
למערכת הגשת מועמדות
זכאים

לתשומת לבכם!!!
אחר בדיקה ושדרוג מערכת הסיוע לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח, נמצא כי ישנם מקרים בהם נמסרו הודעות שגויות לסטודנטים בדבר זכאותם למלגה. בחלק מהמקרים נמסרה הודעה באשר לסכום מלגה נמוך מהזכאות, ובחלק האחר נמסרה הודעה בדבר זכאות למלגה באופן הגבוה מחישוב הזכאות. בעקבות ממצא זה נערכה בדיקה מחודשת ומקיפה לכלל הבקשות.

כדי למנוע פגיעה בסטודנטים ובהנחיית שר החינוך:

 1. תוקנו ההודעות בדבר זכאות נמוכה והושלם סכום המלגה לכדי הזכאות המלאה.
 2. מקום בו נקבעה זכאות גבוהה עבור סטודנט. זאת, יותר מכפי המגיע לו, קרן הסיוע תספוג את העלות העודפת והמלגה תשולם לסטודנט כפי שנמסר בהודעה אליו.
 3. ערעורים: בעקבות התקלה שהתגלתה במערכת הסיוע לשנת הלימודים תשע"ח , נמצא כי חלק מהערעורים והמסמכים שצורפו לא נקלטו בצורה תקינה לכן יש לבצע את תהליך הגשת הערעור מחדש. באמצעות המערכת בלבד. המערכת תפתח לשבועיים בלבד לשם הגשת הערעור.
 4. ניתן להגיש ערעור רק אם חלו שינויים בנתונים שבטופס הבקשה ובצירוף מסמכים מתאימים. פניות בנושא ערעורים דרך המייל לא יטופלו.
 5. הודעות תישלחנה במקרה של שינוי מההודעה הקודמת.

ביום ראשון 8/7/2018 כ"ה בתמוז, המערכת תפתח לכלל הסטודנטים, להזנת פרטי בנק, ערעורים וגם לצורך ביצוע העברת המלגה לזכאים.

המערכת ומוקד הפניות הטלפוני וישובו לפעילות מלאה החל מיום ראשון כ"ה בתמוז תשע"ח, 8.7.2018. (מוקד טלפוני לבירורים 1700505885)

דרגות סיוע כפי שנקבעו לשנת הלימודים תשע"ח עם הניקוד המפורט:

אנא התאזרו בסבלנות.המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל
או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,
וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים במכללות לתעודת הנדסאי.
לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי שני (M.A, M.Sc וכיו"ב) או לתואר ד"ר ברפואה (שנים ד-ו),
הסיוע יינתן באמצעות הלוואה בלבד.
לתשומת ליבכם, המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא, 4/2/18 י"ט בשבט תשע"ח.
המועד האחרון עבור הגשת הבקשה לסיוע, עד יום ראשון 18/2/18 ג' באדר תשע"ח.

להלן הבהרות חשובות להגשת מועמדות לסיוע

 • להלן טבלת ניקודשל הקריטריונים לקבלת הסיוע
 • המנגנון למתן ההלוואות והמוסד הבנקאי שיבצע אותן, יקבע במהלך שנת 2018
 • הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי הקריטריונים ותנאי הזכאות שנקבעו על ידי הוועדה של קרן הסיוע לסטודנטים, בהתחשב בחתכי ארבע רמות הזכאות של אוכלוסיית הסטודנטים הפונים לקבלת סיוע באותה שנת לימודים, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר. הכללים מפורסמים להלן בהוראות של הבקשה המקוונת למענק או להלוואה לשנת הלימודים הנוכחית.
 • עמידה בתנאים המפורטים בכללים, על-פי הפרטים שמולאו בבקשה, אינה מקנה אישור זכאות לסיוע, וההחלטה על מתן סיוע לסטודנט מתבססת גם על מסגרת התקציב שתאושר ומספר הפונים לסיוע שעמדו באותם תנאים באותה שנת לימודים.
 • במידה שניתן סיוע בשנת לימודים קודמת, אין בכך כדי להשפיע על ההחלטה לאשר סיוע בשנה הנוכחית.
 • מתן סיוע בשנת הלימודים הנוכחית אינה מקנה זכות לסיוע בשנות הלימודים הבאות, מכיוון שטרם נקבעה מסגרת התקציב לכל שנה ולא ידוע מספר הפונים באותה השנה.
 • המשרד רשאי לבטל את החלטתו על מתן סיוע במידה שהבקשה תכלול נתונים לא נכונים או לא מעודכנים, וכן אם נפלה טעות בבדיקת הנתונים בבקשה, בכל שלב בתהליך מתן הסיוע.
 

פורטל תלמידים
מינהל תיאום ובקרה
המועצה להשכלה גבוהה